Visiting Students

38.

Marc Burger
Technical University of Munich
2018-09-01 - 2019-01-01

37.

Qingxiu Liu
Beijing University of Posts and Telecommunications
2018-07-30 - 2019-01-30

36.

Zhiwei Tang
Sun Yat-sen University
2018-07-23 - 2018-12-30

35.

Jiaman Wu
Wuhan University
2018-07-13 - 2018-08-26

34.

Kehan Liu
Purdue University
2018-07-11 - 2018-09-01

33.

Ziqiao Weng
Zhejiang University City College
2018-07-08 - 2018-09-25

32.

Dongcheng Jiang
University of Cambridge
2018-07-03 - 2018-08-31

31.

Shaojun Zhang
Beihang University
2018-07-02 - 2018-09-01

30.

Xingyan Chen
Tsinghua University
2018-07-01 - 2018-09-01

29.

Gyoungjae KIm
Arizona State University
2018-07-01 - 2018-07-30

28.

Ruiyang Ni
Peking University
2018-07-01 - 2019-07-01

27.

Zijie Li
Nankai University
2018-07-01 - 2018-11-01

26.

Tianhan Hu
Tsinghua University
2018-06-28 - 2018-09-01

25.

Wenjie Xu
Tsinghua University
2018-06-20 - 2018-07-31

24.

Ruizhe Zhou
The University of Chicago
2018-06-19 - 2018-09-08

23.

Jiaming Cui
MIT
2018-06-10 - 2018-08-10

22.

Qi'an Fu
Tsinghua University
2018-06-01 - 2019-07-31

21.

Hongyi Chen
Beijing University of Chemical Technology
2018-06-01 - 2018-10-01

20.

Zhengyu Zhang
University of Michigan
2018-05-27 - 2018-09-01

19.

Jiawei Li
Wuhan University of Technology
2018-05-20 - 2018-09-10

18.

Siddhant Singh
Indian Institute of Technology Kharagpur
2018-05-08 - 2018-07-16

17.

Yukai Wu
University of Michigan
2018-05-07 - 2018-07-01

16.

Chenxin Shi
Zhejiang University
2018-05-01 - 2018-08-01

15.

Zhengyang Cai
Tsinghua University
2018-05-01 - 2019-05-02

14.

Botao Du
Tsinghua University
2018-05-01 - 2019-05-01

13.

Zhengyang Cai
Tsinghua University
2018-05-01 - 2019-05-01

12.

Wang Jun
Peking University
2018-05-01 - 2019-05-01

11.

Yu Wang
Peking University
2018-05-01 - 2019-07-01

10.

Undergraduate Zijun Ding
Tsinghua University
2018-04-18 - 2019-06-01

9.

Undergraduate Shang Liu
Beijing University of Posts and Telecommunications
2018-04-17 - 2019-07-01

8.

Undergraduate MING SUN
Tsinghua University
2018-03-21 - 2019-03-21

7.

Undergraduate Jingchen Qi
Beijing University of Posts and Telecommunications
2018-03-12 - 2018-07-01

6.

Undergraduate Xuege Hou
清华大学
2018-03-07 - 2019-03-07

5.

Undergraduate Yunming Xiao
Beijing University of Posts and Telecommunications
2018-03-05 - 2018-08-05

4.

Shuangfan Deng
Tsinghua University
2018-01-31 - 2018-08-31

3.

Undergraduate Xuanyuan Luo
Tsinghua University
2018-01-24 - 2019-01-20

2.

Graduate Jianhao Yan
Tsinghua University
2018-01-22 - 2019-01-01

1.

Phd Student Guannan Qu
Harvard University
2018-01-07 - 2018-01-11