Grade 2018 Undergraduates

Grade 2018

Yilun Sheng

Qianlan Yang

Hanwen Zhang

Runlong Zhou

Tong Chen

Jiayi Mao (F)

Jianglun Chen

Weijun Dong

Kailu Wu

Hongxun Wu

Yuxuan He

Ruiquan Gao

Shuyi Yan

Yihan Wang

Han Yin (F)

Haike Xu

Zhixian Zhong

Maolong Yang

Heyang Zhao

Yang Hu

Zhongtian He

Qianfan Zhang

Jiaqi Sun

Zeying Cai

Hongren Zheng

Hongwei Yan

Jier Qiu (F)

Lingwei Zhang

Yuchen Wei

Mengda Bi

Beining Han

Qi Ye

Wenjie Li

Zheyu Huang

Xingjian Li

Changkan Chen

Rui Yao

Ziqi Lin (F)

Yi Liu

Si Jiang

Yiyi Chen

Kunlong Zhang

Gaogao Pan

Zhui Zhu

Jirui Liu

Yanzhen Wang

Ding Bai

Haoyuan Cai

Xiaohan Wang (F)

Xinyi Zhao (F)