No. Host/Conference Participating Students Date
297 DAMOP 2019 Mu Qiao, Quanxin Mei, Wending Zhao, Haoxiang Yang, Wei Chang, Chang Li 2019-05-27-2019-05-31
296 The Web Conference 2019 Xin Liu 2019-05-13-2019-05-17
295 AAMAS-2019 Weiran Shen, Siyuan Li 2019-05-13-2019-05-17
294 Atomtronics Tian Tian 2019-05-04-2019-05-19
293 AISTATS 2019 Yue Yu 2019-04-15-2019-04-19
292 APS March Meeting 2019 Yanbin Yang, Liyuan Qiu, Xiyue Han, Weizhou Cai, Yuwei Ma, Tianqi Cai, Zhiling Wang, Xuegang Li, Xiaoxuan Pan 2019-03-03-2019-03-09
291 Asia-Pacific Workshop on Trapped Quantum Systems Mu Qiao, Mark Um 2019-02-21-2019-02-23
290 AAAI 2019 Ling Pan,Qingpeng Cai 2019-01-26-2019-02-02
289 SODA 2019 Tianyi Zhang 2019-01-05-2019-01-10
288 NIPS 2018 Siwei Wang,Zhize Li, Guangxiang Zhu 2018-12-02-2018-12-09
287 The Fifth European Conference on Trapped Ions (ECIT) Yao Lu,Wentao Chen,Mu Qiao,Shuaining Zhang,Minglei Cai,Quanxin Mei,Yue Jiang,Wending Zhao 2018-11-17-2018-11-23
286 APSIPA ASC 2018 Xingyu Gao 2018-11-11-2018-11-15
285 第十八届全国量子光学学术会议 Pengfei Wang,Shuaining Zhang 2018-10-26-2018-10-29
284 SPIRE Zhize Li 2018-10-08-2018-10-12
283 Singapore-China Physics Fronier Symposium Yao Lu 2018-09-24-2018-09-27
282 CPS Fall Meeting Wentao Chen, Mu Qiao 2018-09-13-2018-09-16
281 International Symposium on Algorithmic Game Theory (SAGT) Zhize Li 2018-09-11-2018-09-13
280 British Machine Vision Conference Jianbo Guo 2018-09-02-2018-09-07
279 ACM SIGCOMM 2018 Bangwen Deng 2018-08-09-2018-08-26
278 DMMOOC 2018 Zhengyang Song 2018-07-22-2018-07-25