No. Host/Conference Participating Students Date
279 ICAP 2018 Haiyu Liang, Yanbin Yang 2018-07-21-2018-07-28
278 IJCAI-2018 Weiran Shen 2018-07-17-2018-07-20
277 IJCAI-ECAI 18 Weiran Huang,Tianyi Hao,Kun Chen 2018-07-12-2018-07-20
276 ICML 2018 Siwei Wang 2018-07-09-2018-07-16
275 AAMAS-2018 Weiran Shen,Qingpeng Cai,Yulong Zeng 2018-07-09-2018-07-20
274 Crystal defects for qubits, sigle photon emitters and nanosensors会议 Xianzhi Huang, Yefei Yu, Wenqian Lian, Huili Zhang, Wengang Zhang, Xiaolong Ouyang, Zidu Liu 2018-07-09-2018-07-12
273 ICALP 2018 Hao Fu,Yong Gu 2018-07-08-2018-07-14
272 SIGIR 2018 Guosai Wang 2018-07-07-2018-07-13
271 ISMP 2018 Zhize Li 2018-07-01-2018-07-07
270 ACM-MobiHoc 2018 Zhixuan Fang 2018-06-25-2018-06-30
269 Scandinavian Symposium and workshops on algorithm theory Tianyi Zhang 2018-06-17-2018-06-21
268 EC-2018 Song Zuo,Weiran Shen 2018-06-17-2018-06-23
267 CVPR 2018 Xiang Long 2018-06-17-2018-06-23
266 CCF ADL 90 Hongyi Huang 2018-06-14-2018-06-15
265 The 8th International Symposium on Cold Atom Physics Kuan Zhang 2018-06-10-2018-06-14
264 SoCG 2018 Yifei Jin 2018-06-09-2018-06-15
263 APS AMO divisional meeting DAMOP Mark Um, Kuan Zhang, Wei Chang, Pengfei Wang 2018-05-27-2018-06-02
262 WWW 2018 Qingpeng Cai, Song Zuo, Xiao Lin, Yongzheng Jia 2018-04-23-2018-04-27
261 EuroSys Yiran Li 2018-04-22-2018-04-27
260 2018 IEEE International Conference on Computer Communications Kun Chen 2018-04-14-2018-04-20