No. Host/Conference Participating Students Date
230 Hong Kong University of Science and Technology Yue Jiang 2018-12-06-2018-12-09
229 University of Catania You Zhou 2018-09-16-2019-01-16
228 The University of Tokyo Hongyi Zhou 2018-08-20-2018-12-20
227 The University of Queensland Houyi Zhou, Xingjian Zhang 2018-07-14-2018-07-26
226 University of California, Berkeley Guosai Wang, Peilun Li 2018-07-14-2018-10-14
225 Khovd University Tian Tian 2018-07-13-2018-07-26
224 The University of Sydney Yihong Zhang 2018-07-13-2018-09-05
223 Universität Stuttgart Xianzhi Huang, Yefei Yu, Wenqian Lian, Huili Zhang, Wengang Zhang, Xiaolong Ouyang, Zidu Liu 2018-07-12-2018-07-15
222 University of Waterloo Pei Zeng 2018-07-03-2018-08-16
221 Stanford University Chenxing Li 2018-07-01-2018-08-24
220 National Tsing Hua University Jiao Sun 2018-05-23-2018-05-27
219 Google Weiran Shen 2018-05-20-2018-10-02
218 Institute for Infocomm Research, I2R Linlin Wang 2018-05-06-2018-06-30
217 University of Oxford Qi Zhao 2018-04-16-2018-09-15
216 KTH Royal Institute of Technology Tianyi Zhang 2018-04-14-2018-09-02
215 Duke University Zhize Li 2018-01-15-2018-09-15
214 Harvard University Weiran Huang 2017-10-31-2018-02-28
213 Yale University, California Institute of Technology Xun Gao 2017-10-19-2017-11-03
212 University of Maryland Zhe Zhang 2017-10-12-2018-02-16
211 Aarhus University Yuanxi Dai 2017-09-01-2018-01-31