No. Participating Students Host/Conference Date
8 Yuaming Yu,Chenglong Ma,Yang Liu The University of Pennsylvania,USA 2009-11-01-2009-12-10
7 Yuaming Yu,Chenglong Ma,Yang Liu The Chinese University of Hong Kong 2009-09-25-2009-10-08
6 Guang Yang,Wen Yuan,Chenggang Wu Massachusetts Institute of Technology,USA 2009-09-03-2009-12-01
5 Yuaming Yu,Chenglong Ma,Yang Liu The Chinese University of Hong Kong 2009-09-01-2009-09-14
4 Chengu Wang,Kai Jin,Shiteng Chen,Hongyu Liang,Jing He,Bangsheng Tang,Hao Song,Youming Qiao,Xiaohui Bei,Tiancheng Lou CUHK Summer Research Placement Program 2009-06-22-2009-06-28
3 Ten Pre-graduate Students National Institute of Advanced Industrial Science and Technology and Tokyo Unive 2009-03-28-2009-04-04
2 Jialin Zhang Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland 2009-03-01-2009-06-30
1 Decheng Dai Princeton University,USA 2009-01-01-2009-05-31