No. Participating Students Host/Conference Date
6 Chenye Wu,Wei Hu,Liwen Xu,Nathaniel Hobbs CUHK Summer Research Placement Program 2010-06-21-2010-08-15
5 Youming Qiao The University of Chicago,USA 2010-03-21-2010-06-20
4 Hongyu Liang,Jing He Cornell University, USA 2010-03-01-2010-06-30
3 Xiaohui Bei The University of Pennsylvania,USA 2010-03-01-2010-06-30
2 Changcun Ma Carnegie Mellon University, USA 2010-02-25-2010-05-31
1 Yuaming Yu,Chenglong Ma,Yang Liu The Chinese University of Hong Kong 2010-01-12-2010-05-12