No. Participating Students Host/Conference Date
8 Liwen Xu The University of Tokyo, Japan 2015-03-09-2015-04-04
7 Chuang Gan University of Southern California, USA 2015-03-01-2015-06-30
6 Liyuan Qiu Oklahoma State University, USA 2015-02-01-2015-04-15
5 Qi Zhao, Hongyi Zhou University of Science and Technology of China 2015-01-31-2015-02-02
4 Zhen Zhang, Xiao Yuan University of Science and Technology of China, Chinese Academy of Sciences, CAS 2015-01-31-2015-02-10
3 Grade 2012 of Yao Class CUHK, Hong Kong 2015-01-25-2015-01-30
2 Yuxiang Yang University of Sydney 2015-01-17-2015-01-24
1 Qian Yang Columbia University, USA 2015-01-01-2015-03-31