No. Participating Students Host/Conference Date
5 Chen Wang IEEE GLOBECOM 2007, USA 2007-11-26-2007-11-30
4 Jialin Zhang DISC 2007, Cyprus 2007-09-23-2007-09-26
3 Jie Yin ICMLC 2008, Hong Kong 2007-08-18-2007-08-23
2 Hongxu Cai PLDI 2007,USA 2007-06-10-2007-06-15
1 Pinyan Lu STOC 2007, CCC 2007, USA; ICALP 2007, Poland 2007-06-07-2007-07-16