No. Participating Students Host/Conference Date
10 Danqi Chen ICDM 2011, Canada 2011-12-11-2011-12-14
9 Liwen Xu GLOBECOM 2011, USA 2011-12-05-2011-12-09
8 Chenye Wu GLOBECOM 2011 Workshop - SG-COMNETS, USA 2011-12-05-2011-12-09
7 Dong Zhou SOSP2011, Portugal 2011-10-22-2011-10-27
6 Tiancheng Lou, Bangsheng Tang, Liwen Xu CTW 2011, Denmark 2011-10-10-2011-10-14
5 Guang Yang WADS 2011, USA 2011-08-15-2011-08-17
4 Kai Jin CCCG 2011, Canada 2011-08-09-2011-08-12
3 Botao Hu WWW 2011, India 2011-03-29-2011-04-04
2 Bangsheng Tang STACS 2011, Germany 2011-03-09-2011-03-14
1 Xiaohui Bei, Youming Qiao, Wei Yu SODA 2011, USA 2011-01-23-2011-01-25