No. Participating Students Host/Conference Date
46 Zhixuan Fang CDC 2016 2016-12-12-2016-12-14
45 Lijie Chen ISAAC 2016 2016-12-11-2016-12-15
44 Zhiyuan Li NIPS 2016 2016-12-05-2016-12-10
43 Xiaoqi Chen ACM Sensys+BuildSys 2016 2016-11-16-2016-11-18
42 Chenxing Li IEEE LCN 2016 2016-11-06-2016-11-10
41 Mengwen Xu, Tianyi Hao SIGSPATIAL 2016 2016-10-31-2016-11-04
40 Xiao Yuan TQC 2016 2016-09-26-2016-10-01
39 Qingpeng Cai ReSys 2016 2016-09-16-2016-09-20
38 Mengwen Xu, Mengyu Zhou UbiCom 2016 2016-09-12-2016-09-16
37 Xiaohang Zhang 第42届大规模数据库会议 2016-09-05-2016-09-11
36 Yiran Li SIGCOMM 2016 2016-08-22-2016-08-26
35 Lingxiao Huang ESA 2016 2016-08-22-2016-08-24
34 Yuanxi Dai, Song Zuo CTW 2016 2016-08-22-2016-08-26
33 Lijie Chen, Ruosong Wang, Hanrui Zhang, Yuhao Du CTW 2016 2016-08-21-2016-08-27
32 Yuanxi Dai CRYPTO 2016 2016-08-14-2016-08-18
31 Linlin Wang, Yong Cheng ACL 2016 2016-08-07-2016-08-12
30 Peilun Li, Yong Xiang APSys 2016 2016-08-04-2016-08-05
29 Song Zuo, Yulong Zeng EC 2016 WORKSHOP 2016-07-24-2016-07-28
28 Tiancheng Sun SIGGRAPH 2016 2016-07-23-2016-07-29
27 Yanbin Yang, Yao Lu, Shuaining Zhang, Zhenyu Liu, Junhua Zhang, Um Mark, Shuoming An ICAP 2016 2016-07-21-2016-07-30