No. Participating Students Host/Conference Date
34 Siwei Wang,Zhize Li, Guangxiang Zhu NIPS 2018 2018-12-02-2018-12-09
33 Yao Lu,Wentao Chen,Mu Qiao,Shuaining Zhang,Minglei Cai,Quanxin Mei,Yue Jiang,Wending Zhao The Fifth European Conference on Trapped Ions (ECIT) 2018-11-17-2018-11-23
32 Xingyu Gao APSIPA ASC 2018 2018-11-11-2018-11-15
31 Pengfei Wang,Shuaining Zhang 第十八届全国量子光学学术会议 2018-10-26-2018-10-29
30 Zhize Li SPIRE 2018-10-08-2018-10-12
29 Yao Lu Singapore-China Physics Fronier Symposium 2018-09-24-2018-09-27
28 Wentao Chen, Mu Qiao CPS Fall Meeting 2018-09-13-2018-09-16
27 Zhize Li International Symposium on Algorithmic Game Theory (SAGT) 2018-09-11-2018-09-13
26 Jianbo Guo British Machine Vision Conference 2018-09-02-2018-09-07
25 Bangwen Deng ACM SIGCOMM 2018 2018-08-09-2018-08-26
24 Zhengyang Song DMMOOC 2018 2018-07-22-2018-07-25
23 Haiyu Liang, Yanbin Yang ICAP 2018 2018-07-21-2018-07-28
22 Weiran Shen IJCAI-2018 2018-07-17-2018-07-20
21 Weiran Huang,Tianyi Hao,Kun Chen IJCAI-ECAI 18 2018-07-12-2018-07-20
20 Siwei Wang ICML 2018 2018-07-09-2018-07-16
19 Weiran Shen,Qingpeng Cai,Yulong Zeng AAMAS-2018 2018-07-09-2018-07-20
18 Xianzhi Huang, Yefei Yu, Wenqian Lian, Huili Zhang, Wengang Zhang, Xiaolong Ouyang, Zidu Liu Crystal defects for qubits, sigle photon emitters and nanosensors会议 2018-07-09-2018-07-12
17 Hao Fu,Yong Gu ICALP 2018 2018-07-08-2018-07-14
16 Guosai Wang SIGIR 2018 2018-07-07-2018-07-13
15 Zhize Li ISMP 2018 2018-07-01-2018-07-07