No. Participating Students Host/Conference Date
29 Yue Yu, Siyuan Li, Haowei He, Linfeng Zhang, Zheng Li NeurIPS 2019 2019-12-07-2019-12-15
28 Yipeng Kang Rutgers University 2019-11-27-2019-12-31
27 Liyuan Qiu University of Maryland,University of Colorado 2019-11-16-2019-11-26
26 Tianyi Zhang FOCS 2019 2019-11-09-2019-11-12
25 Shun Zheng EMNLP 2019 2019-11-04-2019-11-05
24 Linfeng Zhang ICCV2019 2019-10-28-2019-11-02
23 Pengfei Wang CPS Fall Meeting 2019 2019-09-19-2019-09-22
22 Wei Chang, Chang Li, Zidu Liu The International Conference on Emerging Quantum Technology 2019-09-15-2019-09-20
21 Wentao Chen, Shuaining Zhang, Wengang Zhang, Chang Li, Wei Chang, Xiaolong Ouyang, Yao Lu, Zidu Liu The International Conference on Emerging Quantum Technology 2019-09-15-2019-09-20
20 Zhize Li European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge 2019-09-15-2019-09-21
19 Wentao Chen Qion 2019 2019-09-01-2019-09-06
18 Mark Um 19th Asian Quantum Information Science Conference 2019-08-19-2019-08-23
17 Mengjing Chen IJCAI 2019 2019-08-10-2019-08-16
16 Yi Li KDD 2019 2019-08-04-2019-08-08
15 Shun Zheng ACL 2019 2019-07-27-2019-08-03
14 Yue Jiang, Minglei Cai, Rui Yao, Weixuan Guo, Mingming Cao, Zhichao Mao, Shuaining Zhang, Yao lu, Pengfei Wang, Quanxin Mei, Wending Zhao The North American Conference on Trapped Ions 2019-07-22-2019-07-26
13 Tianqi Zhao IEEE Computer Society Signature Conference on ComputersSoftware and Application 2019-07-15-2019-07-19
12 Wenqian Lian, Wengang Zhang, Huili Zhang, Yefei Yu, Xianzhi Huang V INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUANTUM TECHNOLOGIES 2019-07-15-2019-07-19
11 Tianqi Zhao ICWS 2019 2019-07-08-2019-07-13
10 Xingjian Zhang Quantum Information 2019-06-22-2019-07-14