No. Participating Students Host/Conference Date
9 Mu Qiao, Quanxin Mei, Wending Zhao, Haoxiang Yang, Wei Chang, Chang Li DAMOP 2019 2019-05-27-2019-05-31
8 Xin Liu The Web Conference 2019 2019-05-13-2019-05-17
7 Weiran Shen, Siyuan Li AAMAS-2019 2019-05-13-2019-05-17
6 Tian Tian Atomtronics 2019-05-04-2019-05-19
5 Yue Yu AISTATS 2019 2019-04-15-2019-04-19
4 Yanbin Yang, Liyuan Qiu, Xiyue Han, Weizhou Cai, Yuwei Ma, Tianqi Cai, Zhiling Wang, Xuegang Li, Xiaoxuan Pan APS March Meeting 2019 2019-03-03-2019-03-09
3 Mu Qiao, Mark Um Asia-Pacific Workshop on Trapped Quantum Systems 2019-02-21-2019-02-23
2 Ling Pan,Qingpeng Cai AAAI 2019 2019-01-26-2019-02-02
1 Tianyi Zhang SODA 2019 2019-01-05-2019-01-10