2015 Graduates

...
Lingqing Ai
Network Science

...
Tianjia Chen
Network Science

...
Jiaqiang Chen
Game Theory, Algorithms

...
Rong Fu
Cyber Security

...
Zhaoquan Gu
Wireless Sensor Network

...
Xiaohong Hao
Network Science

...
Guyue Li
Network Science

...
Lei Song
Network Science

...
Jiajia Sun
Network Science

...
Qicai Shi
Approximate Algorithms, Computational Geometry, Database Indeces, Game Theory

...
Xian Wu
Applications in Algorithms

...
Liwen Xu
compressive sensing, wireless sensor network, mobile network

...
Zhiqi Yang
Network Science

...
Ningye Zhang
Algorithms, Network Science