Current Postdocs

...
Yuanyuan Huang
Quantuam Information

...
Xiaolu Su
Trapped Ion Quantum Computation

...
Shuhao Wang
Deep Learning

...
Peizhuo Wang
Machine learning, Bioinformatics

...
Weiting Wang
Superconducting Quantum Computation

...
Yukai Wu
Quantum Computing

...
Nian Wu
machine learning, DFT, MD

...
Xiaofan Zhang
Computer Science

...


...


...


...


...


...


...