Grade 2004 Undergraduates

Grade 2004
Xiaohui Bei Youming Qiao Jing He (F) Kai Jin
Yang Pang Zhiyi Huang Chengu Wang Bangsheng Tang
Lili Zhong (F) Rong Ge Jingyue Wu Peng Wang
Wentao Han Xuan Liu Jiajie Zhu Tiancheng Lou
Tian Xiao Shiteng Chen Feng Niu Shi Li
Junxian Huang Hongyu Liang Hao Song Yiming Liu