Grade 2005 Undergraduates

Grade 2005
Wei Wang Chao Han Yang Ye Siyu Yang (F)
Yuanhe Huang Yuda Zhao Ke Liu Yue Wu
Yuan Zhou Chao Xiong Shifei Jin Li Tang
Hai Xin Xin Miao Mengyao Li Naizheng Wang
He Liu Xiang Gao Da Kuang Jun Wang
Junliang Liu Wei Hu Ge Luo Ting Wang
Zusheng Ji Yang Li Xuan Zhang Lu Wang
Xueting Liu (F) Yaokun Zhang Sen Luo