Grade 2014 Undergraduates

Grade 2014

Xinyue Cui (F)

Ruihan Wu (F)

Tianhong Li

Mingda Qiao

Dingli Yu

Jiatai Huang

Zihang He

Zhiao Huang

Dingfeng Liu

Xinyan Hong

Shilin Huang

Haoxi Zhong

Tianming Zhou

Qizheng He

Kefan Lv

Honghua Dong

Shiliang Zuo

Jiayuan Mao

Wenzheng Li

Yuheng Kang

Lunjia Hu

Tao Meng

Zhenxiao Liang

Jinhao Zhao

Ji Luo

Chenwei Wu

Shan Zhou

Yelun Bao

Yue Xu

Zihao Wei