Grade 2015 Undergraduates

Grade 2015

Zheng Li

Shunhua Jiang (F)

Shunyu Yao

Hengjie Zhang

Mingjie Sun

Zhan Ling

Kaifeng Lv

Jianhao Wang

Xinkai Shu

Yanyi Liu

Yuhao Du

Taoan Huang

Zhuofan Du

Yue Yu

Ruoxu Cen

Xingjiang Yu

Jiancheng Liu

Qian Xie (F)

Yuxiang Peng

Changzhi Xie

Ziyao Lin (F)

Haoyun Wang (F)

Yunchao Liu

Binghui Peng

Haochen Zhang

Runzhou Tao

Weizhong Zhang

Zhiqi Wang

Jiafan He

Xudong Wang

Zishuo Zhao

Yinbo Chen