Grade 2018 Undergraduates

Grade 2018 (JK 81)

Kaiyuan Ji

Yizhao Zhang

Hanwen Zhang

Xingcheng Yao

Tong Chen

Ruixiao Yang

Hongxun Wu

Yuxuan He

Ruiquan Gao

Shuyi Yan

Maolong Yang

Yang Hu

Qianfan Zhang

Zeying Cai

Hongwei Yan

Yuchen Wei

Qi Ye

Changkan Chen

Ziqi Lin (F)

Yi Liu

Yiyi Chen

Gaogao Pan

Zhui Zhu

Jirui Liu

Yanzhen Wang

Haoyuan Cai

Zewen Fan

Xinyi Zhao (F)

 

Grade 2018 (JK 82)

Yilun Sheng

Qianlan Yang

Yushi Bai

Runlong Zhou

Lixin Huang

Jiayi Mao (F)

Jianglun Chen

Weijun Dong

Kailu Wu

Yihan Wang

Chenyi Zhang

Haike Xu

Zhixian Zhong

Heyang Zhao

Zhongtian He

Hongren Zheng

Jier Qiu (F)

Lingwei Zhang

Mengda Bi

Beining Han

Wenjie Li

Zheyu Huang

Xingjian Li

Rui Yao

Si Jiang

Kunlong Zhang

Ding Bai

Xiaohan Wang (F)