Grade 2019 Undergraduates

Grade 2019 (JK 91)

Jiaqi Luo

Rui Wang

Benyu Wang

Zixuan Wang

Changyu Duan

Taijie Chen

Chang Liu

Zihan Hu (F)

Zijian Zhu

Pengyu Liu

Zhouzi Li

Xing Wang

Shu Chen

Yiding Zhang

Mengdi Wu (F)

Zhiyuan Fan

Zhenting Zhu

Yilong zhou

Yaxin Tu (F)

Shi Feng

Yunqian Luo

Junjie Li

Yanming Yuan

Kai Su

Hang Hu

Yizhi Huang

Weihang Xu

Junchen Du

 

Grade 2019 (JK 92)

Ziqing Huang (F)

Hao Wang

Shutong Qu

Yizhou Zhang

Zerui Cheng

Siting Li (F)

Xiaxi Ye (F)

Shiyu Zhao

Jiatu Li

Cheng Ge

Jiayuan Liu

Chengming Shi

Tianqi Yang

Han Luo

Yuqing Zhou

Zuotong Wu

Zhijie Yu

Qihang Chen

Weiyuan Gong

Te Guo

Ruoyu Yan

Jiaxuan Gao

Wenda Chu

Boyang Chen

Xiuhan Wang

Fangzhou Yuan

Chengao liu