Research Faculty

...
Li He
Associate Research Fellow

...
Yanqing Liu
Assistant Research Fellow

...
Yipu Song
Research Fellow
Superconducting quantum computation

...
HaiYan Wang
Assistant Research Fellow

...
Lin Yao
Associate Research Fellow
Quantum Information

...
Hongyi Zhang
Assistant Research Fellow

...
Dan Zhao
Assistant Research Fellow

...
Zichao Zhou
Associate Research Fellow