Publications

50.

Feng Wang, Huichao Gong, Gaochao liu, Meijing Li, Chuangye Yan, Tian Xia, Xueming Li, Jianyang Zeng. DeepPicker: a Deep Learning Approach for Fully Automated Particle Picking in Cryo-EM. Journal of Structural Biology 195 (2016) 325–336.  

49.

Shiqi Shen, Yong Cheng, Zhongjun He, Wei He, Hua Wu, Maosong Sun, Yang Liu. Minimum Risk Training for Neural Machine Translation. Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics 2016, pp. 1683–1692, August 7-12, 2016, Berlin, Germany.  

48.

Yong Cheng, Shiqi Shen, Zhongjun He, Wei He, Hua Wu, Maosong Sun, Yang Liu. Agreement-based Joint Training for Bidirectional Attention-based Neural Machine Translation. Proceedings of the Twenty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-16), pp. 2761-2767, July 9th-15th, 2016, New York City, USA.  

47.

Yunan Luo, Jianyang Zeng, Bonnie Berger and Jian Peng. Low-density localitysensitive hashing boosts metagenomic binning. International Conference on Research in Computational Molecular Biology (RECOMB 2016), pp.255-257, LNBI 9649, April 17-21, 2016, Los Angeles, CA.  

46.

Da Wei, Lei Xu, Xin Jin, Yiran Li and Wei Xu. A 12-Rack, 180-Server Datacenter Network (DCN) Using Multiwavelength Optical Switching and Full Stack Optimization. In Optical Fiber Communication Conference (OFC 2016), (Postdeadline Paper PDP), paper Th5B.6, March 20-24, 2016, Anaheim, California.  

45.

Xin Jin,Yiran Li, Da Wei, Siming Li, Jie Gao, Lei Xu, Guangzhi Li, Wei Xu, Jennifer Rexford. Optimizing Bulk Transfers with Software-Defined Optical WAN. In Proceedings of the 2016 conference on ACM SIGCOMM 2016, pp.87-100, August 22-26 2016, Florianópolis, Brazil.  

44.

Peilun Li and Wei Xu. Optimizing Hash-based Distributed Storage Using Client Choices. In Proceedings of ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys'16), Article No. 10, August 4-5, 2016, Hong Kong, China.  

43.

Yong Xiang, Hu Li, Sen Wang, Charley Peter Chen and Wei Xu. Debugging OpenStack Problems Using a State Graph Approach. In Proceedings of ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys'16), Article No. 13, Hong Kong, China, 2016.  

42.

Yong Cheng, Wei Xu, Zhongjun He, Wei He, Hua Wu, Maosong Sun and Yang Liu. Semi-supervised Learning for Neural Machine Translation. In Proceedings of The Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL’16), Vol. 1, pp. 1965-1974, August 7-12, 2016, Berlin, Germany.  

41.

Pingzhong Tang, Zihe Wang, Xiaoquan Zhang. Optimal commitments in auctions with incomplete information. Proceedings of the 2016 ACM Conference on Economics and Computation (EC 2016), pp. 197-211, July 24–28, 2016, Maastricht, The Netherlands.  

40.

Wenyi Fang, Pingzhong Tang, Song Zuo. Digital good exchanges. Proceedings of the Twenty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-16), pp. 264-270, July 9th-15th, 2016, New York City, USA.  

39.

Qingpeng Cai, Aris Filos-Ratsikas, Pingzhong Tang. Facility location with minimax envy. Proceedings of the Twenty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-16), pp. 137-143, July 9th-15th, 2016, New York City, USA.  

38.

Xujin Chen, Xiaodong Hu, Tie-Yan Liu, Weidong Ma, Tao Qin, Pingzhong Tang, Changjun Wang, Bo Zheng. Efficient mechanism design for online scheduling. Journal of Artificial Intelligence Research 56, pp. 429-461, 2016.  

37.

Mark Um, Junhua Zhang, Dingshun Lv, Yao Lu, Shuoming An, Jing-Ning Zhang, Hyunchul Nha, M. S. Kim, Kihwan Kim. Phonon arithmetic in a trapped ion system. Nature Communications 7, 11410 (2016).  

36.

Shuoming An , Dingshun Lv , Adolfo del Campo & Kihwan Kim. Shortcuts to adiabaticity by counterdiabatic driving for trapped-ion displacement in phase space. NATURE COMMUNICATIONS 7:12999, 2016.  

35.

Yipu Song, Haonan Xiong, Wentao Jiang, Hongyi Zhang, Xiao Xue, Cheng Ma, Yulin Ma, Luyan Sun, Haiyan Wang, and Luming Duan. Coulomb Oscillations in a Gate-Controlled Few-Layer Graphene Quantum Dot. Nano Lett. 2016. DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02522.  

34.

Qingpeng Cai,Aris Filos-Ratsikas,Chang Liu,Pingzhong Tang. Mechanism Design for Personalized Recommender Systems. Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys 2016). pp. 159-166. September 15-19 2016,Boston, MA, USA.  

33.

Thai M. Hoang, Yue Ma, Jonghoon Ahn, Jaehoon Bang, F. Robicheaux, Zhang-Qi Yin, and Tongcang Li. Torsional Optomechanics of a Levitated Nonspherical Nanoparticle. Physical Review Letters 117, 123604(2016).