Publications

39.

Jia, Yongzheng; Xu, Wei; Liu, Xue. An Optimization Framework for Online Ride-Sharing Markets. 37th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems, ICDCS 2017.  

38.

Shun Zheng, Jialei Wang, Fen Xia, Wei Xu, Tong Zhang. A General Distributed Dual Coordinate Optimization Framework for Regularized Loss Minimization.. In Journal of Machine Learning Research (JMLR) 2017.  

37.

Xiao, Lin; Min, Zhang; Yiqun, Liu; Shaoping, Ma. A Neural Network Model for Social-Aware Recommendation. 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017.  

36.

Lin, Xiao; Zhang, Min; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping; Zhang, Yongfeng; Gu, Zhaoquan. Boosting moving average reversion strategy for online portfolio selection: A meta-learning approach. 22nd International Conference on Database Systems for Advanced Applications, DASFAA 2017.  

35.

Yuhan Suy, Zhongming Jin, Ying Chen, Xinghai Sun, Yaming Yang, Fangzheng Qiaoz, Fen Xia, Wei Xu. Improving click-through rate prediction accuracy in online advertising by transfer learning. Proceedings of the International Conference on Web Intelligence Pages 1018-1025 ,Leipzig, Germany — August 23 - 26, 2017.  

34.

Wu, Yuzhao; Lyu, Yongqiang; Fang, Qian; Yin, Hao; Zheng, Geng; Shi, Yuanchun. Protecting Outsourced Data in Semi-Trustworthy Cloud: A Hierarchical System. 37th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems Workshops, ICDCSW 2017.  

33.

Zhang, Yang; Jia, Yongzheng; Sun, Jiao; Xu, Fangzhou; Xu, Wei; Zhang, Tingjian. DataLab: Introducing software engineering thinking into data science education at scale. 39th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering: Software Engineering and Education Track, ICSE-SEET 2017.  

32.

Zhang, Sai; He, Xuan; Zeng, Jianyang; Hu, Hailin; Zhou, Jingtian; Jiang, Tao. ROSE: A deep learning based framework for predicting ribosome stalling. 21st Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology, RECOMB 2017.  

31.

Xiaofei Wu, Ping Jiang, Gary Razinskas, Yongheng Huo, Hongyi Zhang, Martin Kamp, Armando Rastelli, Oliver G Schmidt, Bert Hecht, Klas Lindfors, Markus Lippitz. On-Chip Single-Plasmon Nanocircuit Driven by a Self-Assembled Quantum Dot.. Nano Lett., 2017, 17 (7), pp 4291–4296..  

30.

Li, Guoliang; Chai, Chengliang; Weng, Xueping; Li, Yuanbing; Yu, Xiang; Zhang, Xiaohang; Yuan, Haitao; Li, Jian; Fan, Ju; Zheng, Yudian. CDB: Optimizing queries with crowd-based selections and joins. 2017 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, SIGMOD 2017.  

29.

Xiao, Lin; Zhaoquan, Gu. Modeling implicit communities in recommender systems. 18th International Conference on Web Information Systems Engineering, WISE 2017.  

28.

Zhou, Yichao; Donald, Bruce R.; Zeng, Jianyang. Parallel Computational Protein Design. COMPUTATIONAL PROTEIN DESIGN,Methods in Molecular Biology,vol.1529,pp.265-277,2017.  

27.

Anubhavnidhi Abhashkumar,Joon-Myung Kang,Sujata Banerjee,Aditya Akella, Ying Zhang,Wenfei Wu. Supporting Diverse Dynamic Intent-based Policies using Janus. Proceedings of the 13th International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies..  

26.

Yi-Jun Chang, Tsvi Kopelowitz, Seth Pettie, Ruosong Wang, Wei Zhan. Exponential Separations in the Energy Complexity of Leader Election. Acm Sigact Symposium on Theory of Computing , 2017 :771-783, June 19-23, 2017 in Montreal.  

25.

Ke Liu, Yuan Xu, Weiting Wang, Shi-Biao Zheng, Tanay Roy, Suman Kundu, Madhavi Chand, Arpit Ranadive, Rajamani Vijay, Yipu Song, Luming Duan and Luyan Sun. A twofold quantum delayed-choice experiment in a superconducting circuit. Science Advances 05 May 2017:Vol. 3, no. 5, e1603159 DOI: 10.1126/sciadv.1603159.  

24.

Yu, Yue, and Longbo Huang. Fast Stochastic Variance Reduced ADMM for Stochastic Composition Optimization. Proceedings of the Twenty-Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-17).  

23.

Z. Zhang, X. Yuan, Z. Cao, and X. Ma. Practical round-robin differential-phase-shift quantum key distribution. New Journal of Physics, vol. 19, no. 3, p. 033013, 2017.  

22.

Y. Dong, Y. Pan, X. Zhao, R. Li, C. Yuan, and W. Xu. Identifying Carotid Plaque Composition in MRI with Convolutional Neural Networks. 2017 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP) 1-8 (2017).