Publications

129.

GL Long , K Cai , RX Wang , ZQ Yin. Quantum non-demolish measurement of a single phonon state with nitrogen-vacancy centers ensemble.. Optics Express, , 25 (24) :30149-30161, 2017.  

128.

Garner, AJP (Garner, Andrew J. P.)[ 1,2 ] ; Liu, Q (Liu, Qing)[ 3 ] ; Thompson, J (Thompson, Jayne)[ 1 ] ; Vedral, V (Vedral, Vlatko)[ 1,2,4,5 ] ; Gu, ML (Gu, Mile)[ 1,3,6 ]. Provably unbounded memory advantage in stochastic simulation using quantum mechanics. New Journal of Physics, v 19, n 10, October 11, 2017.  

127.

Zhang, S (Zhang, Sai)[ 1 ] ; Hu, HL (Hu, Hailin)[ 2 ] ; Jiang, T (Jiang, Tao)[ 3,4,5 ] ; Zhang, L (Zhang, Lei)[ 2 ] ; Zeng, JY (Zeng, Jianyang)[ 1 ]. predicting translation initiation sites by deep learning. BIOINFORMATICS,vol.33,14,pp.I234-I242 ,JUL 15 2017.  

126.

Zhu, HJ (Zhu, Huangjun)[ 1 ] ; Ma, ZH (Ma, Zhihao)[ 2 ] ; Cao, Z (Cao, Zhu)[ 3 ] ; Fei, SM (Fei, Shao-Ming)[ 4,5 ] ; Vedral, V (Vedral, Vlatko)[ 6,7 ]. Operational one-to-one mapping between coherence and entanglement measures. Physical Review A, v 96, n 3, September 11, 2017.  

125.

Zhang, FL (Zhang, Fuli)[ 1,2 ] ; Li, C (Li, Chang)[ 1,2,3 ] ; He, X (He, Xuan)[ 1,2 ] ; Chen, L (Chen, Lei)[ 1,2 ] ; Fan, YC (Fan, Yuancheng)[ 1,2 ] ; Zhao, Q (Zhao, Qian)[ 4 ] ; Zhang, WH (Zhang, Weihong)[ 5 ] ; Zhou, J (Zhou, Ji)[ 6 ]. Magnetically coupled Fano resonance of dielectric pentamer oligomer. Journal of Physics D: Applied Physics, vol.50, n27, June 15, 2017.  

124.

Anza, F (Anza, F.)[ 1 ] ; Vedral, V (Vedral, V.)[ 1,2,3,4 ]. Information-theoretic equilibrium and observable thermalization. SCIENTIFIC REPORTS,vol.7,44066,MAR 7 2017.  

123.

Weizhi Ma, Min Zhang, Chenyu Zhang, Yixin Chen, Qian Xie, Weiyue Sun, Yiqun Liu, Shaoping Ma. A Game-based Data Collecting Framework for the Recommendation of Kids' Second Language Learning. KidRec 2017.  

122.

Jiayuan Mao, Tete Xiao, Yuning Jiang, Zhimin Cao. What Can Help Pedestrian Detection?. CVPR 2017.  

121.

Xiangru Huang, Zhenxiao Liang, Chandrajit Bajaj, Qixing Huang. Translation Synchronization via Truncated Least Squares. NIPS 2017.  

120.

Cotler, J (Cotler, Jordan)[ 1 ] ; Duan, LM (Duan, Lu-Ming)[ 2,3 ] ; Hou, PY (Hou, Pan-Yu)[ 2 ] ; Wilczek, F (Wilczek, Frank)[ 4,5 ] ; Xu, D (Xu, Da)[ 2,6 ] ; Yin, ZQ (Yin, Zhang-Qi)[ 2 ] ; Zu, C (Zu, Chong)[ 2 ]. Experimental test of entangled histories. ANNALS OF PHYSICS,vol.387,pp.334-347,DEC 2017.  

119.

Jun Li, Shilin Huang, Zhihuang Luo, Keren Li, Dawei Lu, and Bei Zeng. Optimal design of measurement settings for quantum-state-tomography experiments. Physical Review A, 96, 032307,2017.  

118.

Muxin Han and Shilin Huang. Discrete gravity on random tensor network and holographic Rényi entropy. Journal of High Energy Physics, November 2017, 2017:148.  

117.

Alejandro Newell, Zhiao Huang, Jia Deng. Associative Embedding: End-to-End Learning for Joint Detection and Grouping. NIPS 2017.  

116.

Lunjia Hu, RuihanWu, Tianhong Li, LiweiWang. Quadratic Upper Bound for Recursive Teaching Dimension of Finite VC Classes. COLT 2017.  

115.

Avrim Blum, Nika Haghtalab, Ariel D. Procaccia, Mingda Qiao. Collaborative PAC Learning. NIPS 2017.  

114.

Tiancheng Sun, Ana Serrano, Diego Gutierrez, Belen Masia. Attribute preserving gamut mapping of measured BRDFs. EGSR 2017.  

113.

S. Wang, Hanpeng Liu, P. H. Gomes and B. Krishnamachari. Deep Reinforcement Learning for Dynamic Multichannel Access. ICNC 2017.  

112.

Zhang-qi Yin*, and Zhaohui Wei*,. Why quantum adiabatic computation and D-Wave computers are so attractive?. Sci Bull 62, 741 (2017)..