Publications

108.

Shunyu Yao, Tzu Ming Harry Hsu, Jun-Yan Zhu, Jiajun Wu, Antonio Torralba, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum. 3D-Aware Scene Manipulation via Inverse Graphics. , NeurIPS 2018.  

107.

Yunchao Liu, Zheng Wu, Daniel Ritchie, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun. Learning to Describe Scenes with Programs. , ICLR 2019.  

106.

Yunchao Liu, Qi Zhao, Xiao Yuan. Quantum coherence via conditional entropy. , Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical.  

105.

Yilun Chen, Zhicheng Wang, Yuxiang Peng, Zhiqiang Zhang, Gang Yu, Jian Sun. Cascaded Pyramid Network for Multi-Person Pose Estimation. , CVPR 2018.  

104.

Shunhua Jiang, Kasper Green Larsen. A Faster External Memory Priority Queue with DecreaseKeys. , SODA 2019.  

103.

Wu, Chenye; Hug, Gabriela; Kar. Smart Inverter for Voltage Regulation: Physical and Market Implementation. , IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS.  

102.

Sun, Tiancheng; Gu, Huarong. Study on Three-Dimensional Display Technology Based on Multi-Layer Semitransparent Thin Film. , Guangxue Xuebao/Acta Optica Sinica.  

101.

ShiLin Huang;JianXin Chen;YouNing Li;Bei Zeng. Quantum state tomography for generic pure states. , Science China(Physics,Mechanics & Astronomy).  

100.

Li, Chenxing; Wang, Gerui; de Melo, Gerard. Context-Based Few-Shot Word Representation Learning. , 12th IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC).  

99.

Li, Zhize; Zhang, Le; Fang, Zhixuan; Li, Jian. A two-stage mechanism for ordinal peer assessment. , 11th International Symposium on Algorithmic Game Theory, SAGT 2018.  

98.

Wu, Xuan; Xie, Changzhi. Improved Algorithms for Properly Learning Mixture of Gaussians. , 36th National Conference of Theoretical Computer Science, NCTCS 2018.  

97.

Li, Yiran; Wei, Da; Wu, Ruihan; Li, Yuxing; Xu, Wei; Song, Ziheng; Chen, Xiaoqi; Jin, Xin. Dumb net: A smart data center network fabric with dumb switches. , 13th EuroSys Conference, EuroSys 2018.  

96.

Chen, Charley; Wang, Guosai; Sun, Jiao; Xu, Wei. Detecting data center cooling problems using a data-driven approach. , 9th Asia-Pacific Workshop on Systems, APSys 2018.  

95.

Xu, Wei. Towards software-defined and self-driving cloud infrastructure: Extended abstract. , 13th ACM/IEEE International Workshop on Automation of Software Test, AST 2018.  

94.

Shen, Weiran; Zuo, Song; Wang, Zihe. Ex-post IR dynamic auctions with cost-per-action payments. , 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2018.  

93.

Ma, Xiongfeng; Zhou, Hongyi; Lv, Kefan. Security Level and Information Flow in a Quantum Key Distribution Network. , 2018 IEEE Photonics Society Summer Topicals Meeting Series, SUM 2018.  

92.

Li, X.; Ma, Y.; Han, J.; Chen, Tao; Xu, Y.; Cai, W.; Wang, H.; Song, Y. P.; Xue, Zheng-Yuan; Yin, Zhang-qi; Sun, Luyan. Perfect Quantum State Transfer in a Superconducting Qubit Chain with Parametrically Tunable Couplings. , PHYSICAL REVIEW APPLIED.  

91.

Liu, Yunchao; Zhao, Qi; Yuan, Xiao. Quantum coherence via conditional entropy. , JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL.