Publications

95.

Wenshuo Ma, Tingzhong Tian, Hang Xu, Wei Xu. Anchor Configuration Optimization via Automated Learning Methods. .  

94.

Yiran Li, Qingpeng Cai, Shun Zheng, Charley Chen, Kevin Gao, Xue Liu, Wei Xu. SmartHost: Host-Based Flowlet Path Selection in Data Center Using Reinforcement Learning. .  

93.

Yikun Ban, Xin Liu, Yitao Duan, Xue Liu, Wei Xu. No Place to Hide: Catching Fraudulent Entities in Tensors. .  

92.

Yilin Han, Chenxin Li, Peilun Li, Ming Wu, Dong Zhou, Fan Long. Shrec: Bandwidth-Eÿcient Transaction Relay in High-Throughput Blockchain Systems. .  

91.

Lu Chen, Wei Xu. Attacking OCR Systems with Adversarial Watermarks. .  

89.

Shun Zheng& Xu Han & Yankai Lin & Peilin Yu & Lu Chen Ling Huang & Zhiyuan Liu & Wei Xu. DIAG-NRE: A Neural Pattern Diagnosis Framework for Distantly Supervised Neural Relation Extraction. .  

88.

Shun Zheng, Wei Cao, Wei Xu, and Jiang Bian. Doc2EDAG: An end-to-end document-level framework for chinese financial event extraction. , EMNLP, 2019.  

87.

Shun Zheng, Xu Han, Yankai Lin, Peilin Yu, Lu Chen, Ling Huang, Zhiyuan Liu, and Wei Xu. DIAG-NRE: A neural pattern diagnosis framework for distantly supervised neural relation extraction. , ACL, 2019.  

86.
85.

Zhiqi Wang, Kui Wang, Yang Yu and Chenye Wu. An Algorithmic View on Optimal Storage Sizing. , IEEE Innovative Smart Grid Technology 2020.  

84.

Jiaman Wu, Zhiqi Wang, Chenye Wu, Kui Wang and Yang Yu. A Data-driven Storage Control Framework for Dynamic Pricing. , IEEE Transaction on Smart Grid.  

83.

Jiaman Wu, Zhiqi Wang, Yang Yu, and Chenye Wu. Optimal Storage Control for Dynamic Pricing. , IEEE PES General Meeting 2020.  

82.

Jian Sun, Yaoyu Zhang, Yang Yu, and Chenye Wu. Storage Control for Carbon Emission Reduction. , IEEE PES General Meeting 2020.  

81.

Jingshi Cui, Haoxiang Wang, Chenye Wu, and Yang Yu. Vulnerability Analysis for Data Driven Pricing Schemes. , IEEE PES General Meeting 2020.  

80.

Jingshi Cui, Haoxiang Wang, Chenye Wu, and Yang Yu. Robust Data-driven Profile-based Pricing Schemes. , IEEE Transactions on Smart Grid.  

79.

Zhiqi Wang, Kui Wang, Yang Yu, Chenye Wu. An Algorithmic View on Optimal Storage Sizing. , IEEE ISGT NA 2020.  

78.

Kui Wang, Yang Yu, Chenye Wu. Optimal Electricity Storage Sharing Mechanism for Single Peaked Time-of-Use Pricing Scheme. , IEEE Transactions on Smart Grid, 2019.