Spring 2010


TIME Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:00-09:35          
09:50-11:25  

Theoretical Computer Science
Prof. Xiaoming Sun
(6B113)
TA: Shiteng Chen, Kai Jin

  Mathematics for Computer Science
Prof. Andrew Chi-Chih Yao

Prof. Yuexuan Wang
(6A102)
TA: Chengu Wang, Hao Song
Distributed Computing
Wei Chen
(6A104)
TA: Jialin Zhang
 
11:30-12:15
           
13:30-15:05 Advanced Algorithm
Anke van Zuylen
Frans Schalekamp
(6B210)
TA: Bangsheng Tang, Wei Hu
  Advanced Algorithm
Anke van Zuylen
 Frans Schalekamp
(6B210)
TA: Bangsheng Tang, Wei Hu
  Hot Topics in Computer Science
Prof. Andrew Chi-Chih Yao
(6A101)
TA: Chenye Wu
15:20-16:55          
17:00          
18:00