Fall 2015

Fall 2015 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

08:00-09:35

         

 

 

09:50-11:25

Algorithm Design
(
XueTang 117)
Jian Li
TA: Zhize Li, Kai Jin

Quantum Information
(
XueTang 112)
Xiongfeng Ma
TA: Xiao Yuan

Introduction to Computer Science

(XueTang 117)

Gerard de Melo

TA: Linlin Wang, Yong Xiang

Advanced Computer Graphics

(XueTang 112)

Shimin Hu

TA: Kang Chen

 Quantum Information
(
XueTang 112)
Xiongfeng Ma
TA: Xiao Yuan

 

Machine Learning
(
XueTang 102)
Liwei Wang
TA: Xiang Long

 

 

11:30-12:15

 

     

 

 

 

 

 

13:30-15:05

General Physics(2)(in English)

(XueTang 112)

Luyan Sun, Mile Gu

TA: Ling Hu, Weiting Wang

 

 

   

Modern Physics (2)(in English)

(XueTang 113)

Man Hong Yung

TA: Yuechi Ma

 

 

15:20-16:05

 

 

 

16:10-16:55

         

 

 

17:05-18:40