Fall Semester 2017 Courses for Graduate Students

Fall Semester 2017 Courses for Graduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

 

08:00-09:35

 

 

 

 

 

 

09:50-11:25

Hot Topics in Computational Biology

Jianyang Zeng

6B204

TA: Xuan He

Advanced Computational Economics

Pingzhong Tang

Teaching Building No. 3 1203

 TA: Yulong Zeng

 

Quantum Electronics  and Advanced Atomic Physics

Kihwan Kim

Weilun Building 503

TA: Shuaining Zhang

Big Data Systems (A)

Wei Xu

6A413

TA:

Advanced Quantum Statistical Mechanics

Mircea Trif

Teaching Building No. 3 3315

TA:

 

11:30-12:15

 

 

13:30-15:05

Advanced Quantum Statistical Mechanics

Mircea Trif

Teaching Building No. 3 3315

TA:

Stochastic Network Optimization Theory

Longbo Huang

Teaching Building No. 3 3311

TA: Kun Chen

 

 

15:20-16:05

Computational Energy Economics

Chenye Wu

6B303

TA:不用助教

Design and Analysis of Algorithms

Ran Duan

Tsinghua Xuetang 117

TA: Tianyi Zhang

 

16:10-16:55

 

17:05-17:50

 

19:20-21:45