Working Hours of IIIS General Office (Jan 9 – Feb 12, 2023)      
新闻动态
新闻动态
马雄峰研究组提出实用化的多体纠缠探测协议
27
2022.12
    交叉信息研究院马雄峰研究组刘振寰等在多体纠缠探测领域取得重要进展,提出了实用且高效的多体系统纠缠探测协议。   ...     交叉信息研究院马雄峰研究组刘振寰等在多体纠缠探测领域取得重要进展,提出了实用且高效的多体系统纠缠探测协议。 ...
学术报告

演讲人: 安刘攀

时间: 2022-12-29 10:00-11:00

地点: Tencent Meeting ID: 746 492 5470

演讲人: Ding Zhao

时间: 2022-12-23 13:00-14:00

地点: Tencent Meeting ID: 320-328-433

演讲人: Huan Yang

时间: 2022-12-22 16:00-17:00

地点: Tencent Meeting ID: 814-2523-8667

演讲人: Haixing Miao

时间: 2022-12-22 14:00-15:00

地点: Zoom Meeting ID: 987 9360 1531 Passcode: 202212

演讲人: Pengfei Chen

时间: 2022-12-15 14:00-15:00

地点: Zoom Meeting ID: 987 9360 1531 Passcode: 202212

演讲人: Lijing Shao

时间: 2022-12-08 13:30-14:30

地点: Tencent Meeting ID: 814-2523-8667

演讲人: 李夏卿

时间: 2022-12-08 10:00-11:00

地点: Tencent Meeting (ID:288-499-963, password:123456)

演讲人: Chon Man Sou

时间: 2022-12-05 13:30-14:30

地点: Tencent Meeting ID: 918-999-658