Publications

221.

Guo, Chenghao; Zhang, Xinzhi; Huang, Zhiyi. Settling the sample complexity of single-parameter revenue maximization. STOC 2019.  

220.

Duan, Ran; Jin, Ce; Wu, Hongxun. Faster algorithms for all pairs non-decreasing paths problem. ICALP 2019.  

219.

Jin, Ce. An improved FPTAS for 0-1 knapsack. ICALP 2019.  

217.

Jiang, Zhihao; Zhao, Haoyu. An fptas for stochastic unbounded min-knapsack problem. FAW 2019.  

216.

Liu, Yunchao; Wu, Zheng; Freeman, William T.; Tenenbaum, Joshua B.; Wu, Jiajun; Ritchie, Daniel. Learning to describe scenes with programs. ICLR 2019.  

215.

Jiang, Shunhua; Larsen, Kasper Green. A faster external memory priority queue with decreasekeys. SODA 2019.  

214.

Mao, Jiayuan; Gan, Chuang; Kohli, Pushmeet; Tenenbaum, Joshua B.; Wu, Jiajun. The neuro-symbolic concept learner: Interpreting scenes, words, and sentences from natural supervision. ICLR 2019.  

213.

Jiahui Huang;Sheng Yang;Zishuo Zhao;Yu-Kun Lai;Shi-Min Hu. ClusterSLAM: A SLAM Backend for Simultaneous Rigid Body Clustering and Motion Estimation. ICCV 2019.  

212.

Shunhua Jiang;Kasper Green Larsen. A Faster External Memory Priority Queue with DecreaseKeys. SODA 2019.  

211.

Zhuang Liu, Mingjie Sun, Tinghui Zhou, Gao Huang, Trevor Darrell. Rethinking the Value of Network Pruning. ICLR 2019.  

210.

Yi-Jun Chang, Seth Pettie, Hengjie Zhang. Distributed triangle detection via expander decomposition. SODA 2019.  

209.

Sanjeev Arora, Zhiyuan Li, Kaifeng Lyu. Theoretical Analysis of Auto Rate-Tuning by Batch Normalization. ICLR 2019.  

208.

Lijie Chen,Shafi Goldwasser,Kaifeng Lyu,Guy N. Rothblum,Aviad Rubinstein. Fine-grained complexity meets IP= PSPACE. SODA 2019.  

207.

Vipul Goyal;Yanyi Liu;Yifan Song. Communication-Efficient Unconditional MPC with Guaranteed Output Delivery. Crypto 2019.  

206.

Michael Kampffmeyer, Yinbo Chen, Xiaodan Liang, Hao Wang, Yujia Zhang, Eric P. Xing. Rethinking Knowledge Graph Propagation for Zero-Shot Learning. CVPR 2019.  

205.

Anupam Gupta, Guru Guruganesh, Binghui Peng, David Wajc. Stochastic online metric matching. ICALP 2019.  

204.

Binghui Peng† and Weiran Shen† and Pingzhong Tang† and Song Zuo. Learning optimal strategies to commit to. AAAI 2019.