Login [Center] Logout Join Us Guidelines  I  中文  I  CQI

Publications

Home > Publications
 • 1856. Haitong Ma, Jianyu Chen, Shengbo Eben Li, Ziyu Lin, Yang Guan, Yangang Ren, and Sifa Zheng. Model-based Constrained Reinforcement Learning using Generalized Control Barrier Function. 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).  
 • 1855. Jianyu Chen, Yutaka Shimizu, Liting Sun, Masayoshi Tomizuka and Wei Zhan. Constrained Iterative LQG for Real-Time Chance-Constrained Gaussian Belief Space Planning. 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).  
 • 1854. Ziqing Gu1, Yujie Yang, Jingliang Duan, Shengbo Eben Li, Jianyu Chen, Wenhan Cao, Sifa Zheng. Belief state separated reinforcement learning for autonomous vehicle decision making under uncertainty. 2021 IEEE International Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC).  
 • 1853. Yao Mu, Yuzheng Zhuang, Bin Wang, Guangxiang Zhu, Wulong Liu, Jianyu Chen, Ping Luo, Shengbo Li, Chongjie Zhang, Jianye Hao. Model-Based Reinforcement Learning via Imagination with Derived Memory. NeurIPS 2021.  
 • 1852. Xinghao Zhu, Yefan Zhou, Yongxiang Fan, Lingfeng Sun, Jianyu Chen, Masayoshi Tomizuka. Learn to Grasp with Less Supervision: A Data-Efficient Maximum Likelihood Grasp Sampling Loss. In IEEE International Conference on Robotics and Automation . ICRA 2022.  
 • 1851. Baiyu Peng , Yao Mu, Yang Guan , Shengbo Eben Li1 , Yuming Yin , Jianyu Chen. Model-Based Actor-Critic with Chance Constraint for Stochastic System. CDC 2022.  
 • 1850. Yuheng Lei, Jianyu Chen, Shengbo Eben Li, Sifa Zheng. Performance-Driven Controller Tuning via Derivative-Free Reinforcement Learning. In IEEE Conference on Decision and Control.  CDC 2022.  
 • 1849. Haitong Ma, Changliu Liu, Shengbo Eben Li, Sifa Zheng, Jianyu Chen. Joint Synthesis of Safety Certificate and Safe Control Policy using Constrained Reinforcement Learning. L4DC 2022.  
 • 1848. Yujie Yang, Jianyu Chen, Shengbo Li.  Learning POMDP Models with Similarity Space Regularization: a Linear Gaussian Case Study. L4DC 2022.  
 • 1847. Dongjie Yu, Haitong Ma, Shengbo Eben Li, Jianyu Chen. Reachability Constrained Reinforcement Learning. In International Conference on Machine Learning.  ICML 2022.  
 • 1846. Yao Mark Mu, Shoufa Chen, Mingyu Ding, Jianyu Chen, Runjian Chen, Ping Luo. CtrlFormer: Learning Transferable State Representation for Visual Control via Transformer. In International Conference on Machine Learning.  ICML 2022.  
 • 1845. Tao Du, Kui Wu, Pingchuan Ma, Sebastien Wah, Andrew Spielberg, Daniela Rus, Wojciech Matusik. DiffPD: Differentiable Projective Dynamics.  ACM Transactions on Graphics 2022.  
 • 1844. Xiang Zhu, Shucheng Kang, Jianyu Chen. . A Contact-Safe Reinforcement Learning Framework for Contact-Rich Robot Manipulation. In IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.  IROS 2022.  
 • 1843. Xiaoyu Chen, Yao Mark Mu, Ping Luo, Shengbo Eben Li, Jianyu Chen. Flow-based Recurrent Belief State Learning for POMDPs. In International Conference on Machine Learning.  ICML 2022.  
 • 1842. Pingchuan Ma*, Tao Du*, Joshua B. Tenenbaum, Wojciech Matusik, Chuang Gan. RISP: Rendering-Invariant State Predictor with Differentiable Simulation and Rendering for Cross-Domain Parameter Estimation. ICLR 2022.  
 • 1841. Sizhe Li, Zhiao Huang, Tao Du, Hao Su, Joshua B. Tenenbaum, Chuang Gan. Contact Points Discovery for Soft-Body Manipulations with Differentiable Physics. ICLR 2022.  
 • 1840. Yifei Li, Tao Du, Sangeetha Grama Srinivasan, Kui Wu, Bo Zhu, Eftychios Sifakis, Wojciech Matusik. Fluidic Topology Optimization with an Anisotropic Mixture Model. ACM Transactions on Graphics 2022 (SIGGRAPH Asia 2022).  
 • 1839. Elvis Nava, John Z. Zhang, Mike Yan Michelis, Tao Du, Pingchuan Ma, Benjamin F. Grewe, Wojciech Matusik, Robert K. Katzschmann. Fast Aquatic Swimmer Optimization with Differentiable Projective Dynamics and Neural Network Hydrodynamic Models. ICML 2022.