Publications

1302.

L. Huang. Learning-aided Optimal Control in Energy Harvesting Networks. , IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), August 20, 2019.  

1301.

Y. Yu, J. Wu and L. Huang. Double Quantization for Communication-Efficient Distributed Optimization. , NeurIPS2019.  

1300.

Fang, Zhixuan; Huang, Longbo; Wierman, Adam. Prices and subsidies in the sharing economy. , Performance Evaluation.  

1299.

Jia, Zhihao; Thomas, James; Warszawski, Todd; Gao, Mingyu; Zaharia, Matei; Aiken, Alex. Optimizing DNN Computation with Relaxed Graph Substitutions. , Conference on Systems and Machine Learning – SysML, 2019.  

1298.

Gao, Mingyu; Yang, Xuan; Pu, Jing; Horowitz, Mark; Kozyrakis, Christos. Tangram: Optimized Coarse-Grained Dataflow for Scalable NN Accelerators. , ASPLOS 2019.  

1296.

Jiao Sun, Yin Li, Charley Chen, Jiahe Lee, Xin Liu, Zhongping Zhang, Ling Huang, Lei Shi and Wei Xu. FDHelper: Assist Unsupervised Fraud Detection Experts with Interactive Feature Selection and Evaluation. , ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI), 2020.  

1295.

Gang Xu, Zhigang Song, Zhuo Sun, Calvin Ku, Zhe Yang, Cancheng Liu, Shuhao Wang, Jianpeng Ma and Wei Xu. CAMEL: A Weakly Supervised Learning Framework for Histopathology Image Segmentation. , ICCV 2019.  

1294.

Liyi Zeng, Wei Xu, Yang Chen, Shuo Chen, Xian Zhang, Zhongxin Guo. Fear and Solutions about the Fifty-One-Percent Cryptocurrency Attack Need Stronger Evidence Support. .  

1293.

Zhihui Li , Zhe Yang, Cancheng Liu, Shuhao Wang, Wei Xu. DeepTR: Table Recognition System Trained on the Automatically Generated Training Dataset. .  

1292.

Wenshuo Ma, Tingzhong Tian, Hang Xu, Wei Xu. Anchor Configuration Optimization via Automated Learning Methods. .  

1291.

Yiran Li, Qingpeng Cai, Shun Zheng, Charley Chen, Kevin Gao, Xue Liu, Wei Xu. SmartHost: Host-Based Flowlet Path Selection in Data Center Using Reinforcement Learning. .  

1290.

Yikun Ban, Xin Liu, Yitao Duan, Xue Liu, Wei Xu. No Place to Hide: Catching Fraudulent Entities in Tensors. .  

1289.

Yilin Han, Chenxin Li, Peilun Li, Ming Wu, Dong Zhou, Fan Long. Shrec: Bandwidth-Eÿcient Transaction Relay in High-Throughput Blockchain Systems. .  

1288.

Lu Chen, Wei Xu. Attacking OCR Systems with Adversarial Watermarks. .  

1287.
1286.

Shun Zheng& Xu Han & Yankai Lin & Peilin Yu & Lu Chen Ling Huang & Zhiyuan Liu & Wei Xu. DIAG-NRE: A Neural Pattern Diagnosis Framework for Distantly Supervised Neural Relation Extraction. .  

1285.

Shun Zheng, Wei Cao, Wei Xu, and Jiang Bian. Doc2EDAG: An end-to-end document-level framework for chinese financial event extraction. , EMNLP, 2019.