Login [Center] Logout Join Us Guidelines  I  中文  I  CQI

Publications

Home > Publications
 • 1874. Carpentier, A., Collier, O., Comminges, L., Tsybakov, A. B., & Wang, Y.. Estimation of the ℓ2-norm and testing in sparse linear regression with unknown variance. Bernoulli, 28(4), 2744-2787.  
 • 1873. Wen, K., Wang, T., & Wang, Y.. Residual Permutation Test for High-Dimensional Regression Coefficient Testing. arXiv preprint arXiv:2211.16182.  
 • 1872. Kai Ye, Siyan Dong, Qingnan Fan, He Wang, Li Yi, Fei Xia, Jue Wang, Baoquan Chen. Multi-Robot Active Mapping via Neural Bipartite Graph Matching. CVPR 2022.  
 • 1871. Wang, Y., & Li, X.. Rerandomization with Diminishing Covariate Imbalance and Diverging Number of Covariates. The Annals of Satistics (to appear).  
 • 1870. Yining Hong, Kaichun Mo, Li Yi, Leonidas Guibas, Antonio Torralba, Joshua Tenenbaum, Chuang Gan. Fixing Malfunctional Objects With Learned Physical Simulation and Functional Prediction. CVPR 2022.  
 • 1869. Zhan Xu, Matthew Fisher, Yang Zhou, Deepali Aneja, Rushikesh Dudhat, Li Yi. Evangelos Kalogerakis. APES: Articulated Part Extraction from Sprite Sheets. CVPR 2022.  
 • 1868. Hong-Xing Yu, Jiajun Wu, Li Yi. Rotationally Equivariant 3d Object Detection. CVPR 2022.  
 • 1867. Tianchen Zhao, Niansong Zhang, Xuefei Ning, He Wang, Li Yi, Yu Wang. CodedVTR: Codebook-Based Sparse Voxel Transformer with Geometric Guidance. CVPR 2022.  
 • 1866. Xueyi Liu, Xiaomeng Xu, Anyi Rao, Chuang Gan, Li Yi. AutoGPart: Intermediate Supervision Search for Generalizable 3D Part Segmentation. CVPR 2022.  
 • 1865. Hao Wen, Yunze Liu, Jingwei Huang, Bo Duan, Li Yi. Point Primitive Transformer for Long-Term 4D Point Cloud Video Understanding. ECCV 2022.  
 • 1864. Yunze Liu, Yun Liu, Che Jiang, Zhoujie Fu, Kangbo Lyu, Weikang Wan, Hao Shen, Boqiang Liang, He Wang, Li Y. HOI4D: A 4D Egocentric Dataset for Category-Level Human-Object Interaction. CVPR 2022.  
 • 1863. Jiayi Chen, Mi Yan, Jiazhao Zhang, Yinzhen Xu, Xiaolong Li, Yijia Weng, Li Yi, Shuran Song, He Wang. Tracking and Reconstructing Hand Object Interactions from Point Cloud Sequences in the Wild. AAAI 2023.  
 • 1862. Zhan Xu, Yang Zhou, Li Yi. Evangelos Kalogerakis. MoRig: Motion-Aware Rigging of Character Meshes from Point Clouds. SIGGRAPH Asia 2022.  
 • 1861. Bohan Zhao, Wenfei Wu and Wei Xu. NetRPC: Enabling In-Network Computation in Remote Procedure. NSDI '2023.  
 • 1860. Junbo Zhang, Guofan Fan, Guanghan Wang, Zhengyuan Su, Kaisheng Ma, Li Yi. Language-Assisted 3D Feature Learning for Semantic Scene Understanding. AAAI 2023.  
 • 1859. Baiyu Peng, Jingliang Duan, Jianyu Chen, Shengbo Eben Li, Genjin Xie, Congsheng Zhang, Yang Guan, Yao Mu, Enxin Sun. Model-Based Chance-Constrained Reinforcement Learning via Separated Proportional-Integral Lagrangian. TNNLS 2022.  
 • 1858. Qiushan Guo, Yao Mu, Jianyu Chen, Tianqi Wang, Yizhou Yu, Ping Luo. Scale-Equivalent Distillation for Semi-Supervised Object Detection. CVPR 2022.  
 • 1857. Xiaoyu Fan, Kun Chen, Guosai Wang, Mingchun Zhuang, Yi Li, and Wei Xu. NFGen: Automatic Non-linear Function Evaluation Code Generator for General-purpose MPC Platforms. In Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '22).