Publications

1129.

Ka Cheong Jason Lau, Yuxuan Li, Lei Xie, Qian Xie, Beichen Li, Yu Chen,Guanyu Feng, Jiping Yu, Xinjian Yu, Miao Wang, Wentao Han, Jidong Zhai. Reproducing Vectorization of the Tersoff Multi-Body Potential on the Intel Skylake and NVIDIA Volta Architectures. , PARCO 2018.  

1128.

Sanjeev Arora, Zhiyuan Li, Kaifeng Lyu. Theoretical Analysis of Auto Rate-Tuning by Batch Normalization. , ICLR 2019.  

1127.

Lijie Chen, Shafi Goldwasser, Kaifeng Lyu, Guy N. Rothblum, Aviad Rubinstein. Fine-grained Complexity Meets IP= PSPACE. , SODA 2019.  

1126.

Ran Duan, Kaifeng Lyu, Hongxun Wu, Yuanhang Xie. Single-Source Bottleneck Path Algorithm Faster than Sorting for Sparse Graphs. , ICALP 2018.  

1125.

Shunyu Yao, Tzu Ming Harry Hsu, Jun-Yan Zhu, Jiajun Wu, Antonio Torralba, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum. 3D-Aware Scene Manipulation via Inverse Graphics. , NeurIPS 2018.  

1124.

Yunchao Liu, Zheng Wu, Daniel Ritchie, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun. Learning to Describe Scenes with Programs. , ICLR 2019.  

1123.

Yunchao Liu, Qi Zhao, Xiao Yuan. Quantum coherence via conditional entropy. , Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical.  

1122.

Yilun Chen, Zhicheng Wang, Yuxiang Peng, Zhiqiang Zhang, Gang Yu, Jian Sun. Cascaded Pyramid Network for Multi-Person Pose Estimation. , CVPR 2018.  

1121.

Shunhua Jiang, Kasper Green Larsen. A Faster External Memory Priority Queue with DecreaseKeys. , SODA 2019.  

1120.

Wu, Chenye; Hug, Gabriela; Kar. Smart Inverter for Voltage Regulation: Physical and Market Implementation. , IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS.  

1119.

Sun, Tiancheng; Gu, Huarong. Study on Three-Dimensional Display Technology Based on Multi-Layer Semitransparent Thin Film. , Guangxue Xuebao/Acta Optica Sinica.  

1118.

ShiLin Huang;JianXin Chen;YouNing Li;Bei Zeng. Quantum state tomography for generic pure states. , Science China(Physics,Mechanics & Astronomy).  

1117.

Li, Chenxing; Wang, Gerui; de Melo, Gerard. Context-Based Few-Shot Word Representation Learning. , 12th IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC).  

1116.

Li, Zhize; Zhang, Le; Fang, Zhixuan; Li, Jian. A two-stage mechanism for ordinal peer assessment. , 11th International Symposium on Algorithmic Game Theory, SAGT 2018.  

1115.

Wu, Xuan; Xie, Changzhi. Improved Algorithms for Properly Learning Mixture of Gaussians. , 36th National Conference of Theoretical Computer Science, NCTCS 2018.  

1114.

Li, Yiran; Wei, Da; Wu, Ruihan; Li, Yuxing; Xu, Wei; Song, Ziheng; Chen, Xiaoqi; Jin, Xin. Dumb net: A smart data center network fabric with dumb switches. , 13th EuroSys Conference, EuroSys 2018.  

1113.

Chen, Charley; Wang, Guosai; Sun, Jiao; Xu, Wei. Detecting data center cooling problems using a data-driven approach. , 9th Asia-Pacific Workshop on Systems, APSys 2018.  

1112.

Xu, Wei. Towards software-defined and self-driving cloud infrastructure: Extended abstract. , 13th ACM/IEEE International Workshop on Automation of Software Test, AST 2018.