Login [Center] Logout Join Us Guidelines  I  中文  I  CQI

Publications

Home > Publications
 • 1910. Abhiram Kothapalli, Elisaweta Masserova, Bryan Parno, Yifan Song. Storing and Retrieving Secrets on a Blockchain Vipul Goyal. PKC 2022.  
 • 1909. Xingang Peng, Yipin Lei, Peiyuan Feng, Lemei Jia, Jianzhu Ma, Dan Zhao*, Jianyang Zeng*. Characterizing the interaction conformation between T cell receptors and epitopes with deep learning. Nature Machine Intelligence, 2022..  
 • 1908. Chang Liu, Cuinan Yu, Yipin Lei, Kangbo Lyu, Tingzhong Tian, Qianhao Li, Dan Zhao*, Fengfeng Zhou*, and Jianyang Zeng*. Improving target-disease association prediction through a graph neural network with credibility information. Pacific Symposium on Biocomputing (PSB), 2023.  
 • 1907. Shuya Li, Tingzhong Tian, Ziting Zhang, Ziheng Zou, Dan Zhao*, and Jianyang Zeng*. PocketAnchor: learning structure-based pocket representations for protein-ligand interaction prediction. Cell Systems, 2022.  
 • 1906. Xiaolong Feng, Xiaofan Zhang, Shuangying Jiang, Yuanwei Tang, Chao Cheng, Parthasarathy Abinand Krishna, Xiaoting Wang, Junbiao Dai, Jianyang Zeng*, Tian Xia*, and Dan Zhao*. A DNA-based non-infectious replicon system to study SARS-CoV-2 RNA synthesis. Computational and Structural Biotechnology Journal, 2022.  
 • 1905. Han Li, Dan Zhao*, and Jianyang Zeng*. KPGT: Knowledge-Guided Pre-training of Graph Transformer for Molecular Property Prediction. Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2022).  
 • 1904. Hantao Shu, Fan Ding, Jingtian Zhou, Yexiang Xue, Dan Zhao, Jianyang Zeng*, and Jianzhu Ma*. Boosting single-cell gene regulatory network reconstruction via bulk-cell transcriptomic data.Briefings. in Bioinformatics, 2022.  
 • 1903. Eugene F Douglass Jr, Robert J Allaway, Bence Szalai, Wenyu Wang, Tingzhong Tian, Adrià Fernández-Torras, Ron Realubit, Charles Karan, Shuyu Zheng, Alberto Pessia, Ziaurrehman Tanoli, Mohieddin Jafari, Fangping Wan, Shuya Li, Yuanpeng Xiong, Miquel Duran-. Challenge Consortium. A community challenge for a pancancer drug mechanism of action inference from perturbational profile data. Cell Reports Medicine, 2022.  
 • 1902. Han Li, Xinyi Zhao, Shuya Li, Fangping Wan, Dan Zhao* and Jianyang Zeng*. Improving Molecular Property Prediction Through a Task Similarity Enhanced Transfer Learning Strategy. Science, 2022.  
 • 1901. Tianjun Zhang, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Yi Wu, Kurt Keutzer, Joseph E. Gonzalez, Yuandong Tian. NovelD: A Simple yet Effective Exploration Criterion. Conference on Neural Information Processing Systems(NeurIPS 2021).  
 • 1900. Jiayu Chen, Yuanxin Zhang, Yuanfan Xu, Huimin Ma, Huazhong Yang, Jiaming Song, Yu Wang, Yi Wu. Variational Automatic Curriculum Learning for Sparse-Reward Cooperative Multi-Agent Problems. Conference on Neural Information Processing Systems(NeurIPS 2021).  
 • 1899. Shusheng Xu, Yichen Liu, Xiaoyu Yi, Siyuan Zhou, Huizi Li, Yi Wu. Native Chinese Reader: A Dataset Towards Native-Level Chinese Machine Reading Comprehension. Conference on Neural Information Processing Systems(NeurIPS 2021).  
 • 1898. Chao Yu, Akash Velu, Eugene Vinitsky, Jiaxuan Gao, Yu Wang, Alexandre Bayen, Yi Wu. The Surprising Effectiveness of PPO in Cooperative Multi-Agent Games. Conference on Neural Information Processing Systems(NeurIPS 2022).  
 • 1897. Yunfei Li; Tao Kong; Lei Li; Yifeng Li; Yi Wu. Learning to Design and Construct Bridge without Blueprint. IROS 2021.  
 • 1896. Zhecheng Yuan, Zhengrong Xue, Bo Yuan, Xueqian Wang, Yi Wu, Yang Gao, Huazhe Xu. Pre-Trained Image Encoder for Generalizable Visual Reinforcement Learning,. Conference on Neural Information Processing Systems(NeurIPS 2022).  
 • 1895. Shusheng Xu, Huaijie Wang, Yi Wu. Grounded Reinforcement Learning: Learning to Win the Game under Human Commands. Conference on Neural Information Processing Systems(NeurIPS 2022).  
 • 1894. Chao Yu, Xinyi Yang, Jiaxuan Gao, Huazhong Yang, Yu Wang, Yi Wu. Learning Efficient Multi-Agent Cooperative Visual Exploration. European Conference on Computer Vision (ECCV 2022).  
 • 1893. Wei Fu, Chao Yu, Zelai Xu, Jiaqi Yang, Yi Wu. Revisiting Some Common Practices in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning. International Conference on Machine Learning (ICML 2022).