Login [Center] Logout Join Us Guidelines  I  中文  I  CQI

Publications

Home > Publications
 • 1946. A. Jin, P. Zeng, R. V. Penty, and X. Ma. Reference-frame-independent design of phase-matching quantum key distribution. Phys. Rev. Applied, vol. 16, p. 034017, Sep 2021.  
 • 1945. H. Zhou, K. Lv, L. Huang, and X. Ma. Quantum network: Security assessment and key management. IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 30, no. 3, pp. 1328–1339, 2022.  
 • 1944. P. Zeng, H. Zhou, W. Wu, and X. Ma. Mode-pairing quantum key distribution. Nature Communications, vol. 13, no. 1, p. 3903, Jul 2022.  
 • 1943. Y. Zhou, B. Xiao, M.-D. Li, Q. Zhao, Z.-S. Yuan, X. Ma, and J.-W. Pan. A scheme to create and verify scalable entanglement in optical lattice. npj Quantum Information, vol. 8, no. 1, p. 99, Aug 2022.  
 • 1942. G. Liu, X. Zhang, and X. Ma. Classically Replaceable Operations. Quantum, vol. 6, p. 845, Oct. 2022.  
 • 1941. X. Ma. High-performance Photonic Entanglement Generation. Quantum Views, vol. 6, p. 69, Oct. 2022.  
 • 1940. P. Liu, Z. Liu, S. Chen, and X. Ma. Fundamental limitation on the detectability of entanglement. Phys. Rev. Lett., vol. 129, p. 230503, Nov 2022.  
 • 1939. Qi Li, Kaichun Mo, Yanchao Yang, Hang Zhao. Leonidas Guibas, IFR-Explore: Learning Inter-object Functional Relationships in 3D Indoor Scenes. ICLR 2022.  
 • 1938. Zhenyu Li, Zehui Chen, Ang Li, Liangji Fang, Qinhong Jiang, Xianming Liu, Junjun Jiang, Bolei Zhou, Hang Zhao. SimIPU: Simple 2D Image and 3D Point Cloud Unsupervised Pre-Training for Spatial-Aware Visual Representations. AAAI 2022.  
 • 1937. Yue Zhao, Chenzhuang Du, Hang Zhao, Tiejun Li. Intrinsically Motivated Self-supervised Learning in Reinforcement Learning. ICRA 2022.  
 • 1936. Yingwei Li, Tiffany Chen, Maya Kabkab, Ruichi Yu, Longlong Jing, Yurong You, Hang Zhao. R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation. ICLR 2022.  
 • 1935. Jianren Wang*, Ziwen Zhuang*, Hang Zhao. SEMI: Self-supervised Exploration via Multisensory Incongruity. ICRA 2022.  
 • 1934. Longlong Jing, Ruichi Yu, Henrik Kretzschmar, Kang Li, Ruizhongtai Qi, Hang Zhao, Alper Ayvaci, Xu Chen, Dillon Cower, Yingwei Li, Yurong You, Han Deng, Congcong Li, Dragomir Anguelov. Depth Estimation Matters Most: Improving Per-Object Depth Estimation for Monocular 3D Detection and Tracking. ICRA 2022.  
 • 1933. Lue Fan, Ziqi Pang, Tianyuan Zhang, Yu-Xiong Wang, Hang Zhao, Feng Wang, Naiyan Wang, Zhaoxiang Zhang. Embracing Single Stride 3D Object Detector with Sparse Transformer. CVPR 2022.  
 • 1932. Yiming Li, Ziang Cao, Andrew Liang, Benjamin Liang, Luoyao Chen, Hang Zhao, Chen Feng. Egocentric Prediction of Action Target in 3D. CVPR 2022.  
 • 1931. Qi Li, Yue Wang, Yilun Wang, Hang Zhao. HDMapNet: An Online HD Map Construction and Evaluation Framework. ICRA 2022.  
 • 1930. Qiao Sun, Xin Huang, Junru Gu, Brian C Williams, Hang Zhao. M2I: From Factored Marginal Trajectory Prediction to Interactive Prediction.  CVPR 2022.  
 • 1929. Sucheng Ren, Zhengqi Gao, Tianyu Hua, Zihui Xue, Yonglong Tian, Shengfeng He, Hang Zhao. Co-advise: Cross Inductive Bias Distillation. CVPR 2022.