Publications

1446.

Guangxiang Zhu*, Zichuan Lin*, Guangwen Yang, Chongjie Zhang. Episodic Reinforcement Learning with Associated Memory. , ICLR 2020.  

1445.

Tonghan Wang*, Jianhao Wang*, Yi Wu, Chongjie Zhang. Influence-Based Multi-Agent Exploration. , ICLR 2020.  

1444.

Tonghan Wang*, Jianhao Wang*, Chongyi Zheng, Chongjie Zhang. Learning Nearly Decomposable Value Functions via Communication Minimization. , ICLR 2020.  

1443.

3.Shuya Li#, FangpingWan#, Hantao Shu, Tao Jiang, Dan Zhao*, and Jianyang Zeng*. MONN: a Multi-Objective Neural Network for Predicting Pairwise Non-Covalent Interactions and Binding Affinities between Compounds and Proteins. , RECOMB 2020.  

1442.

2.Anna Cichonska, Balaguru Ravikumar, Robert J Allaway, Sungjoon Park, Fangping Wan, Olexandr Isayev, Shuya Li, Michael J Mason, Andrew Lamb, Minji Jeon, Sunkyu Kim, Mariya Popova, Jianyang Zeng, Kristen Dang, Gregory Koytiger, Jaewoo Kang, Carrow I Wells. Crowdsourced mapping of unexplored target space of kinase inhibitors. , bioRxiv. 2020.  

1441.

Rong Ma#, Yi Li#, Chenxing Li#, Fangping Wan, Hailin Hu, Wei Xu*, Jianyang Zeng. Secure multiparty computation for privacy-preserving drug discovery. , Bioinformatics. 2020.  

1440.

Jiao Sun, Yin Li, Charley Chen, Jiahe Lee, Xin Liu, Zhongping Zhang, Ling Huang, Lei Shi and Wei Xu. FDHelper: Assist Unsupervised Fraud Detection Experts with Interactive Feature Selection and Evaluation. , CHI 2020.  

1439.

Chenbei Lu, Kui Wang, Chenye Wu. Effective End-to-End Learning Framework for Economic Dispatch. , IEEE Transactions on Power Systems 2020.  

1438.

Jingshi Cui, Haoxiang Wang, Chenye Wu. Robust Data-driven Profile-based Pricing Schemes. , Control System Letters (L-CSS) and CDC 2020.  

1437.

Jian Sun, Nan Gu, Chenye Wu. Strategic Bidding in Extended Locational Marginal Price Scheme. , CDC 2020.  

1436.

Y. Du, S. Wang and L. Huang. Dueling Bandits: From Two-dueling to Multi-dueling. , AAMAS 2020.  

1435.

1.L. Pan, Q. Cai and L. Huang. Multi-Path Policy Optimization. AAMAS 2020.  

1434.

Ran Duan, Haoqing He, Tianyi Zhang. Near-linear Time Algorithms for Approximate Minimum Degree Spanning Trees. , LATIN 2020.  

1432.

Ryuichi Takanobu, Hanlin Zhu, Minlie Huang. Guided Dialog Policy Learning: Reward Estimation for Multi-Domain Task-Oriented Dialog. EMNLP 2019.  

1431.

Yu Shi, Jian Li and Zhize Li. Gradient Boosting with Piece-Wise Linear Regression Trees. .  

1430.

Ye, Shaokai, Kaidi Xu, Sijia Liu, Hao Cheng, Jan-Henrik Lambrechts, Huan Zhang, Aojun Zhou, Kaisheng Ma, Yanzhi Wang, and Xue Lin. Second Rethinking of Network Pruning in the Adversarial Setting. , arXiv preprint arXiv:1903.12561.  

1429.

Lin, Sheng, Xiaolong Ma, Shaokai Ye, Geng Yuan, Kaisheng Ma, and Yanzhi Wang. Toward Extremely Low Bit and Lossless Accuracy in DNNs with Progressive ADMM. , rXiv preprint arXiv:1905.00789.