Login [Center] Logout Join Us Guidelines  I  中文  I  CQI

Publications

Home > Publications
 • 1928. Zehui Chen, Zhenyu Li, Shiquan Zhang, Liangji Fang, Qinghong Jiang, Feng Zhao, Bolei Zhou, Hang Zhao. AutoAlign: Pixel-Instance Feature Aggregation for Multi-Modal 3D Object Detection. IJCAI 2022.  
 • 1927. Tianyuan Zhang, Xuanyao Chen, Yue Wang, Yilun Wang, Hang Zhao. MUTR3D: A Multi-camera Tracking Framework via 3D-to-2D Queries.  CVPR Workshop on Autonomous Driving 2022.  
 • 1926. Qiao Sun, Xin Huang, Brian C Williams, Hang Zhao. InterSim: Interactive Traffic Simulation via Explicit Relation Modeling. IROS 2022.  
 • 1925. Running Zhao, Jiangtao Yu, Tingle Li, Hang Zhao, Edith C.H. Ngai. Radio2Speech: High Quality Speech Recovery from Radio Frequency Signals. Interspeech 2022.  
 • 1924. Zui Chen, Yansen Jing, Shengcheng Yuan, Yifei Xu, Jian Wu, Hang Zhao. Sound2Synth: Interpreting Sound via FM Synthesizer Parameters Estimation. IJCAI 2022.  
 • 1923. Renhao Wang, Hang Zhao, Yang Gao. CYBORGS: Contrastively Bootstrapping Object Representations by Grounding in Segmentation. ECCV 2022.  
 • 1922. Tingle Li, Yichen Liu, Andrew Owens, Hang Zhao. Learning Visual Styles from Audio-Visual Associations. ECCV 2022.  
 • 1921. Hanwei Xu, Yujun Chen, Yulun Du, Nan Shao, Yanggang Wang, Haiyu Li, Zhilin Yang. GPS: Genetic Prompt Search for Efficient Few-Shot Learning. EMNLP 2022.  
 • 1920. Zhihao Wang, Zongyu Lin, Junjie Wen, Xianxin Chen, Peiqi Liu, Guidong Zheng, Yujun Chen, Zhilin Yang. Learning to Detect Noisy Labels Using Model-Based Features. EMNLP 2022.  
 • 1919. Hanwei Xu, Yujun Chen, Yulun Du, Nan Shao, wang yanggang, Haiyu Li and Zhilin Yang. ZeroPrompt: Scaling Prompt-Based Pretraining to 1,000 Tasks Improves Zero-Shot Generalization. EMNLP 2022.  
 • 1918. Zhengxiao Du, Yujie Qian, Xiao Liu, Ming Ding, Jiezhong Qiu, Zhilin Yang, Jie Tang. GLM: General Language Model Pretraining with Autoregressive Blank Infilling. ACL 2022.  
 • 1917. Xingcheng Yao, Yanan Zheng, Xiaocong Yang, Zhilin Yang. NLP From Scratch Without Large-Scale Pretraining: A Simple and Efficient Framework. ICML 2022.  
 • 1916. Yanan Zheng, Jing Zhou, Yujie Qian, Ming Ding, Chonghua Liao, Jian Li, Ruslan Salakhutdinov, Jie Tang, Sebastian Ruder, Zhilin Yang. FewNLU: Benchmarking State-of-the-Art Methods for Few-Shot Natural Language Understanding. ACL 2022.  
 • 1915. Xiao Liu, Kaixuan Ji, Yicheng Fu, Weng Lam Tam, Zhengxiao Du, Zhilin Yang, Jie Tang. P-Tuning v2: Prompt Tuning Can Be Comparable to Fine-tuning Universally Across Scales and Tasks. ACL 2022.  
 • 1914. Yuval Ishai, Yifan Song. Private Circuits with Quasilinear Randomness Vipul Goyal. Eurocrypt 2022.  
 • 1913. Jing Zhou, Yanan Zheng, Jie Tang, Jian Li, Zhilin Yang. Flipda: Effective and Robust Data Augmentation for Few-Shot Learning. ACL 2022.  
 • 1912. Vipul Goyal, Antigoni Polychroniadou, Yifan Song. Sharing Transformation and Dishonest Majority MPC with Packed Secret Sharing. Crypto 2022.  
 • 1911. Vipul Goyal, Yuval Ishai, Yifan Song. Tight Bounds on the Randomness Complexity of Secure Multiparty Computation. Crypto 2022 .