Publications

1266.

Jin Xu, Jingbo Zhou, Yongpo Jia, Jian Li,Hui Xiong. Graph Neural Network Enhanced Adaptive Model for Revenue Prediction with Alternative Data. , ICDE 2020.  

1265.

Yue Yu, Jiaxiang Wu and Longbo Huang. Double Quantization for Communication-Efficient Distributed Optimization. , NeurIPS 2019.  

1264.

Ran Duan, Haoqing He, Tianyi Zhang. A Scaling Algorithm for Weighted f-Factors in General Graphs. .  

1263.

Duan, Ran; He, Haoqing; Zhang, Tianyi. Near-linear Time Algorithms for Approximate Minimum Degree Spanning Trees. , https://arxiv.org/abs/1712.09166.  

1262.

Cen Ruoxu; Duan, Ran. Roundtrip Spanners with (2k-1) stretch. , https://arxiv.org/abs/1911.12411.  

1261.

Ran Duan, Haoqing He, Tianyi Zhang. Dynamic edge-coloring with improved approximation. , Proceedings of the Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms.  

1260.

Lijie Chen, Ran Duan, Ruosong Wang, Hanrui Zhang, Tianyi Zhang. An improved algorithm for incremental DFS tree in undirected graphs. , SWAT 2018.  

1259.

Ran Duan, Tianyi Zhang. Improved distance sensitivity oracles via tree partitioning. , WADS 2017.  

1258.

Ran Duan, Yong Gu, Hanlin Ren. Approximate Distance Oracles Subject to Multiple Vertex Failures. .  

1257.

Ran Duan, Ce Jin, Hongxun Wu. Faster Algorithms for All Pairs Non-decreasing Paths Problem. , Leibniz International Proceedings in Informatics, LIPIcs.  

1256.

Shuya Li, Fangping Wan, Hantao Shu, Tao Jiang, Dan Zhao, and Jianyang Zeng. MONN: a Multi-Objective Neural Network for Predicting Pairwise Non-Covalent Interactions and Binding Affinities between Compounds and Proteins. , RECOMB 2019.  

1255.

Xu Qian, Xinjian Li, Zhumei Shi, Yan Xia, Qingsong Cai, Daqian Xu, Lin Tan, Linyong Du, Yanhua Zheng, Dan Zhao, Chuanbao Zhang, Philip L. Lorenzi, Yongping You, Bing-Hua Jiang, Tao Jiang, Haitao Li, and Zhimin Lu. PTEN Suppresses Glycolysis by Dephosphorylating and Inhibiting Autophosphorylated PGK1. , Mollecular Cell, 2019.  

1254.

Xuan He, Jianyang Zeng. TINE: a network embedding framework for genome domains identification. .  

1253.

Xuan He, Sai Zhang, Yanqing Zhang, Zhixin Lei, Tao Jiang, Jianyang Zeng. Characterizing RNA pseudouridylation by convolutional neural networks. , Genomics, Proteomics & Bioinformatics. 2019.  

1252.

Fangping Wan, Yue Zhu, Hailin Hu, Antao Dai, Xiaoqing Cai, Ligong Chen, Haipeng Gong, Tian Xia, Dehua Yang, Mingwei Wang, Jianyang Zeng. A deep learning based framework for large-scale in silico drug screening. , Genomics, Proteomics & Bioinformatics. 2019.  

1251.

Hao Chen, Dipan Shaw, Jianyang Zeng, Dongbo Bu, Tao Jiang. DIFFUSE: predicting isoform functions from sequences and expression profiles via deep learning. , Bioinformatics 2019.  

1250.

Yan Hu, Ziqiang Wang, Hailin Hu, Fangping Wan, Lin Chen, Yuanpeng Xiong, Xiaoxia Wang, Dan Zhao, Weiren Huang*, Jianyang Zeng. ACME: pan-specific peptide-MHC class I binding prediction through attention-based deep neural networks. , Bioinformatics. 2019.  

1249.

Yuanpeng Xiong, Xuan He, Dan Zhao, Tao Jiang, Jianyang Zeng. Multi-species RNA Modification Analysis through Multi-task Curriculum Learning. .