Publications

1409.

Shunhua Jiang;Kasper Green Larsen. A Faster External Memory Priority Queue with DecreaseKeys. SODA 2019.  

1408.

Zhuang Liu, Mingjie Sun, Tinghui Zhou, Gao Huang, Trevor Darrell. Rethinking the Value of Network Pruning. ICLR 2019.  

1407.

Yi-Jun Chang, Seth Pettie, Hengjie Zhang. Distributed triangle detection via expander decomposition. SODA 2019.  

1406.

Sanjeev Arora, Zhiyuan Li, Kaifeng Lyu. Theoretical Analysis of Auto Rate-Tuning by Batch Normalization. ICLR 2019.  

1405.

Lijie Chen,Shafi Goldwasser,Kaifeng Lyu,Guy N. Rothblum,Aviad Rubinstein. Fine-grained complexity meets IP= PSPACE. SODA 2019.  

1404.

Vipul Goyal;Yanyi Liu;Yifan Song. Communication-Efficient Unconditional MPC with Guaranteed Output Delivery. Crypto 2019.  

1403.

Michael Kampffmeyer, Yinbo Chen, Xiaodan Liang, Hao Wang, Yujia Zhang, Eric P. Xing. Rethinking Knowledge Graph Propagation for Zero-Shot Learning. CVPR 2019.  

1402.

Anupam Gupta, Guru Guruganesh, Binghui Peng, David Wajc. Stochastic online metric matching. ICALP 2019.  

1401.

Binghui Peng† and Weiran Shen† and Pingzhong Tang† and Song Zuo. Learning optimal strategies to commit to. AAAI 2019.  

1400.

Zhiyi Huang, Binghui Peng, Zhihao Gavin Tang, Runzhou Tao, Xiaowei Wu, Yuhao Zhang. Tight competitive ratios of classic matching algorithms in the fully online model. SODA 2019.  

1399.

Jiafan He, Ariel D. Procaccia, Alexandros Psomas, David Zeng. Achieving a Fairer Future by Changing the Past. IJCAI 2019.  

1398.

Chi Han, Jiayuan Mao, Chuang Gan, Joshua B. Tenenbaum, and Jiajun Wu. Visual Concept-Metaconcept Learning. NIPS 2019.  

1397.

Zhizhou Ren, Kefan Dong, Yuan Zhou, Qiang Liu, Jian Peng. Exploration via Hindsight Goal Generation. NIPS 2019.  

1396.

Xiaohui Bei, Zihao Li, Jinyan Liu, Shengxin Liu, Xinhang Lu. Fair Division of Mixed Divisible and Indivisible Goods. AAAI 2019.  

1395.

Yu Cheng, Zhihao Jiang, Kamesh Munagala, Kangning Wang. Group Fairness in Commitee Selection. EC 2019.  

1394.

Gautam Goel, Yiheng Lin, Haoyuan Sun, Adam Wierman. Beyond Online Balanced Descent: An Optimal Algorithm for Smoothed Online Optimization. NIPS 2019.  

1393.

Yunyun Wang, Chuang Gan, Max H. Siegel, Zhoutong Zhang, Jiajun Wu, Joshua B. Tenenbaum. A Computational Model for Combinatorial Generalization in Physical Auditory Perception. CCN2019.  

1392.

Haoyu Zhao and Wei Chen. Stochastic One-Sided Full-Information Bandit. ECML/PKDD 2019.