Publications

188.

Ma, Xiaolong, Fu-Ming Guo, Wei Niu, Xue Lin, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren, and Yanzhi Wang. PCONV: The Missing but Desirable Sparsity in DNN Weight Pruning for Real-Time Execution on Mobile Devices. , AAAI 2020.  

187.

Ye, Shaokai, Kailu Wu, Mu Zhou, Yunfei Yang, Sia Huat Tan, Kaidi Xu, Jiebo Song, Chenglong Bao, and Kaisheng Ma. Light-weight Calibrator: a Separable Component for Unsupervised Domain Adaptation. , CVPR 2020.  

186.

Zhang, Linfeng, Muzhou Yu, Tong Chen, Zuoqiang Shi, Chenglong Bao, and Kaisheng Ma. Auxiliary Training: Towards Accurate and Robust Models. , CVPR 2020.  

185.

Ma, Kaisheng, Shuangchen Li, Vijaykrishnan Narayanan, and Yuan Xie. Nonvolatile Processor Architecture Exploration for Energy-Harvesting Application Scenarios. , Embedded, Cyber-Physical, and IoT System.  

184.

Song, Jiebo, Jia Li, Zhengan Yao, Kaisheng Ma, and Chenglong Bao. Zero norm based analysis model for image smoothing and reconstruction. , Inverse Problems.  

183.

Jin Xu, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Jian Li, Sheng Zhao, and Tie-Yan Liu. LRSpeech: Extremely Low-Resource Speech Synthesis and Recognition. , KDD 2020.  

182.

Deng, Shichuan, Jian Li, and Yuval Rabani. Approximation Algorithms for Clustering with Dynamic Points. , ESA 2020.  

181.

Cyrus Rashtchian, David P. Woodruff, Hanlin Zhu. MaskFlownet: Asymmetric Feature Matching with Learnable Occlusion Mask. , CVPR 2020.  

180.

Yiling Chen,Yiheng Shen,Shuran Zheng. Truthful Data Acquisition via Peer Prediction. , NIPS 2020.  

179.

Haotian Tang, Zhijian Liu, Shengyu Zhao, Yujun Lin, Ji Lin, Hanrui Wang, Song Han. Searching Efficient 3D Architectures with Sparse Point-Voxel Convolution. , ECCV 2020.  

178.

Chuhang Zhang, Yuanqi Li, Xi Chen, Yifei Jin, Pingzhong Tang, Jian Li. DoubleEnsemble: A New Ensemble Method Based on Sample Reweighting and Feature Selection for Financial Data Analysis. , ICDM 2020.  

177.

Hong, Lixiang; Lin, Jinjian; Li, Shuya; Wan, Fangping; Yang, Hui; Jiang, Tao;Zhao, Dan; Zeng, Jianyang. A novel machine learning framework for automated biomedical relation extraction from large-scale literature repositories. , Nature Machine Intelligence 2020.  

176.

Yuanhao Wang, Jian Li. Improved Algorithms for Convex-Concave Minimax Optimization. , NeurIPS 2020.  

175.

Li, Shuya; Wan, Fangping; Shu, Hantao; Jiang, Tao; Zhao, Dan; Zeng, Jianyang. MONN: A Multi-objective Neural Network for Predicting Compound-Protein Interactions and Affinities. , CELL SYSTEMS 2020.  

174.

Shengyu Zhao, Zhijian Liu, Ji Lin, Jun-Yan Zhu, Song Han. Differentiable Augmentation for Data-Efficient GAN Training. , NIPS 2020.  

173.

Lijie Chen,Xin Lyu,R. Ryan Williams. Almost-Everywhere Circuit Lower Bounds from Non-trivial Derandomization. , FOCS 2020.  

172.

Chenkai Yu, Guanya Shi, Soon-Jo Chung, Yisong Yue, Adam Wierman. The Power of Predictions in Online Control. , NIPS 2020.  

171.

Wan, Fangping; Li, Shuya; Tian, Tingzhong; Lei, Yipin; Zhao, Dan; Zeng, Jianyang. EXP2SL: A Machine Learning Framework for Cell-Line-Specific Synthetic Lethality Prediction. , FRONTIERS IN PHARMACOLOGY 2020.